Onderwerp: Bezoek-historie

Niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB (SB1100)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 31-10-2017  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het hierna volgende beleid over het niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB heeft betrekking op de AOW, Anw, AKW, OBR en Remigratiewet. Het beleid dat ziet op de Participatiewet staat in SB1314 over Participatiewet: niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB.

Als de betrokkene tegen het einde van de gestelde termijn nog niet heeft voldaan aan een verzoek van de SVB om informatie of medewerking van de SVB, verzendt de SVB eerst een rappèl. Voldoet de betrokkene aan het verzoek maar niet binnen de rappèltermijn aan het verzoek, dan legt de SVB een maatregel op of geeft zij een waarschuwing (zie Deel I, HetSB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing, SB1102).

Blijkt uit de reactie van betrokkene dat er een wijziging in de omstandigheden is opgetreden, of stelt de SVB dit op andere wijze vast, dan legt de SVB geen maatregel maar een boete op of geeft zij een waarschuwing (zie de Deel I, NietSB1101 over niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden, SB1101 en HetSB1103 over het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing, SB1103). In het kader van de OBR legt de SVB bij een dergelijke schending van de mededelingsverplichting een maatregel op (zie SB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing). Behalve het opleggen van een boete of maatregel gaat de SVB er in een aantal gevallen toe over de uitkering te blokkeren, geheel of gedeeltelijk te schorsen of geheel of gedeeltelijk in te trekken.

De Remigratiewet bevat niet de mogelijkheid tot het opleggen van een maatregel of een boete dan wel het geven van een waarschuwing. Wel dient de SVB, indien betrokkene de controlevoorschriften of de informatieverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, de betaling van de remigratievoorzieningen te schorsen en onder bepaalde omstandigheden na zes maanden geheel of gedeeltelijk in te trekken. Voor zover hieronder wordt gesproken over de oplegging van een boete of maatregel of het geven van een waarschuwing, is dit niet van toepassing op de uitvoering van de Remigratiewet. Hetgeen wordt gezegd over schorsing van de betaling en over gehele of gedeeltelijke intrekking van de uitkering, geldt wel voor de Remigratiewet.

Als de SVB geen tijdige reactie ontvangt op haar verzoek, wordt veelal onzeker of nog aanspraak bestaat op de volledige uitkering. In die gevallen past de SVB het volgende beleid toe. Als de betrokkene niet heeft gereageerd op het verzoek en ook anderszins niets van zich heeft laten horen, wordt de betaling geschorst (zie Deel I, Schorsing wegens twijfels aan de rechtmatigheid van de betaling, SB1093).

Als de betrokkene niet heeft gereageerd op het verzoek en ook anderszins niets van zich heeft laten horen, schorst de SVB de betaling (zie SB1093 over schorsing wegens twijfels aan de rechtmatigheid van de betaling). In het kader van de AKW geldt echter dat, indien geen onzekerheid bestaat over het recht op al uitbetaalde kinderbijslag, de SVB toepassing geeft aan het bepaalde in artikel 14a, eerste lid, onderdeel c AKW en de kinderbijslag beëindigt of herziet zonder terugwerkende kracht.

Een schorsingIndien de SVB de betaling van een uitkering schorst, heeft steedsde schorsing betrekking op (het gedeelte van) de uitkering waarvan onzeker is of er nog aanspraak op bestaat.

Heeft de betrokkene binnen drie maanden na de schorsing nog niet aan het verzoek voldaan, dan wordttrekt de SVB de uitkering met toepassing van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw of, artikel 14a, eerste lid, onder c, AKW of artikel 16, tweede lid OBR geheel of gedeeltelijk ingetrokkenin. Artikel 146d, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet bepaalt dat de schorsing maximaal zes maanden kan duren; indien het voortbestaan van het recht op remigratievoorzieningen na deze termijn nog onzeker is moetenmoet de SVB de voorzieningen op grond van artikel 136c, eerste lid, onder c van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet geheel of gedeeltelijk worden ingetrokkenintrekken.

Indien tot intrekking van de uitkering wordt overgegaan onderzoekt de SVB voorts of de aanspraak op de uitkering reeds op een eerder moment is geëindigd dan het moment met ingang waarvan de betaling werd geschorst.

Blijkt er een wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden waardoor de betrokkene al eerder geen aanspraak meer had op de volledige uitkering, dan wordttrekt de SVB de uitkering met ingang van een eerdere datum geheel of gedeeltelijk ingetrokkenin. Daarnaast legt de SVB aan de betrokkene een boete op (zie Deel I, HetSB1103 over het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing, SB1103). In het kader van de OBR legt de SVB in dat geval een maatregel op (zie SB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing). Is er sprake van een wijziging van de omstandigheden maar ontbreekt ieder aanknopingspunt met betrekking tot het moment waarop de omstandigheden zijn gewijzigd, dan wordtgeeft de uitkering metSVB toepassing vanaan artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw dan wel, artikel 14a, eerste lid, onder c AKW, artikel 16, tweede lid OBR dan wel artikel 6c, eerste lid, onder c Remigratiewet en trekt zij de uitkering geheel of gedeeltelijk ingetrokkenin met een terugwerkende krachtingang van maximaal een jaarde dag waarop de betaling eerder geheel of gedeeltelijk is geschorst. Ook in dat geval legt de SVB een boete op of - indien het de OBR betreft - een maatregel.

VoldoetToont de betrokkene alsnog aanvoordat het verzoek van de SVB nadat het schorsingsbesluit is genomen, doch voordat een intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden, en kan hij aantonenaan dat hij al dan niet onafgebroken aanspraak op de volledige uitkering heeft behouden, dan wordtbetaalt de SVB de achterstallige uitkering aan hem uitbetaalduit. Dit geldt zowel tijdens de bezwaartermijn bij de schorsingsbeschikking als wanneer de schorsingsbeschikking rechtens onaantastbaar is geworden. Tevens wordtlegt de SVB aan de betrokkene een maatregel opgelegdop omdat hij de controlevoorschriften niet is nagekomen (zie Deel I, HetSB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing, SB1102). De SVB verricht de achterstallige betaling wordt verricht onder toepassing van de maatregel.

Het kan voorkomen dat de betrokkene alsnog voldoet aan het verzoek nadat het intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden. Als blijkt dat de betrokkene al dan niet onafgebroken aanspraak op de volledige uitkering heeft behouden, dan herzietkent de SVB het intrekkingsbesluitde uitkering opnieuw toe met een terugwerkende kracht van maximaal een jaar, behoudens een langere termijn in gevallen waarin volgens de regels van TerugwerkendeSB1070 over terugwerkende kracht van meer dan een jaar, SB1070) sprake is van een bijzonder geval en hardheid. In het kader van de OBR kent de SVB de uitkering opnieuw toe zonder terugwerkende kracht, tenzij volgens de regels van SB1285 over terugwerkende kracht van maximaal een jaar sprake is van een bijzonder geval. De SVB legt tevens een maatregel op of effectueert een reeds genomen maatregelbesluit op de inmiddels hervatte uitkering. Dit is slechts anders als het niet melden niet aan de betrokkene kan worden verweten.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW artikel 17c, eerste lid, onder c AOW, artikel 34, eerste lid, onder c Anw, artikel 14a, eerste lid, Anw,onder c AKW, Remigratiewetartikel 16, MKOB, TOGtweede lid OBR, TAS en TNSartikel 6c, en de delen Awbeerste lid, onder c en Overige onderwerpen) is niet aangepast.artikel 6d, tweede lid Remigratiewet

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20122016