Onderwerp: Bezoek-historie

Niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB (SB1100)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 11: 27-05-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het hierna volgende beleid over het niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB heeft betrekking op de AOW, Anw, AKW, OBR en Remigratiewet. Het beleid dat ziet op de Participatiewet staat in SB1314 over Participatiewet: niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB.

Als de Rappel
betrokkene tegen het einde vanDe SVB kan de gestelde termijn nog niet heeft voldaan aan een verzoekbetrokkene verzoeken om informatie of medewerking van de SVB, verzendt de SVB eerst een rappèlbinnen een bepaalde termijn. Aan betrokkene kan uitstel worden verleend. Voldoet de betrokkeneIndien betrokkene, eventueel na uitstel, niet binnen de rappèltermijn aan het verzoektijdig of onvolledig reageert, dan legtverzendt de SVB een maatregel op of geeft zijeerst een waarschuwing (zie Deel I, Het opleggen vanrappel met een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing, SB1102)nieuwe termijn.

Blijkt uit de reactie van betrokkene dat er een wijziging in de omstandigheden is opgetreden, of stelt de SVB dit op andere wijze vast, dan legt de SVB een boete op of geeft zij een waarschuwing (zie de Deel I, Niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden, SB1101 en Het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing, SB1103). Behalve het opleggen van een boete of maatregel gaat de SVB er in een aantal gevallen toe over de uitkering te blokkeren, geheel of gedeeltelijk te schorsen of geheel of gedeeltelijk in te trekken.

De Remigratiewet bevat niet de mogelijkheid tot het opleggen van een maatregel of een boete dan wel het geven van een waarschuwing. Wel dient de SVB, indien betrokkene de controlevoorschriften of de informatieverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, de betaling van de remigratievoorzieningen te schorsen en onder bepaalde omstandigheden na zes maanden geheel of gedeeltelijk in te trekken. Voor zover hieronder wordt gesproken over de oplegging van een boete of maatregel of het geven van een waarschuwing, is dit niet van toepassing op de uitvoering van de Remigratiewet. Hetgeen wordt gezegd over schorsing van de betaling en over gehele of gedeeltelijke intrekking van de uitkering, geldt wel voor de Remigratiewet.

Als de Betrokkene reageert niet binnen de rappeltermijn
SVB geen tijdige reactie ontvangt op haar verzoekIndien betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, wordt veelal onzeker of nog aanspraak bestaat op de volledige uitkering. In die gevallen pastDe SVB schorst in dat geval de SVB het volgende beleid toe. Alsbetaling (zie SB1093 over schorsing wegens twijfels aan de betrokkene nietrechtmatigheid van de betaling). Een schorsing heeft gereageerdbetrekking op (het verzoek en ook anderszins niets van zich heeft laten horengedeelte van) de uitkering waarvan onzeker is of er nog aanspraak op bestaat. Echter, indien geen onzekerheid bestaat over het recht op al uitbetaalde kinderbijslag wordt de betaling geschorst (zie Deel I, Schorsing wegens twijfels aan de rechtmatigheid van de betaling, SB1093).kinderbijslag zonder terugwerkende kracht beëindigd of herzien.

Een schorsing heeft steeds betrekking op (het gedeelte van) de uitkering waarvan onzeker is of er nog aanspraak op bestaat.

HeeftIndien het verzoek zich richt op het vaststellen van de betrokkene binnen drie maanden na de schorsing nogrechtmatigheid van betalingen over een periode in het verleden en betrokkene niet aan het verzoek voldaanbinnen de rappeltermijn reageert, dan wordtherziet de SVB de uitkering met toepassingof trekt zij deze in over de onderzochte periode op grond van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw of, artikel 14a, eerste lid, onder c, AKW geheel of gedeeltelijk ingetrokken. Artikel 14, artikel 16, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet bepaalt dat de schorsing maximaal zes maanden kan duren; indien het voortbestaan van het recht op remigratievoorzieningen na deze termijn nog onzeker is moeten de voorzieningen op grond vanOBR dan wel artikel 136c, eerste lid, onder c van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Indien tot intrekking van de uitkering wordt overgegaan onderzoekt de SVB voorts of de aanspraak op de uitkering reeds op een eerder moment is geëindigd dan het moment met ingang waarvan de betaling werd geschorst.

Blijkt er Betrokkene reageert na de schorsing
een wijziging inReageert de omstandigheden te hebben plaatsgevonden waardoorbetrokkene na de schorsing en stelt de betrokkene al eerder geenSVB vast dat er nog aanspraak meer hadbestaat op de volledige uitkering, dan wordt de uitkering met ingang van een eerdere datum geheel of gedeeltelijk ingetrokkenschorsing opgeheven. Daarnaast legt de SVB aan de betrokkene een boete op (zie Deel I, Het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing, SB1103). IsBestaat er sprake van een wijziging vangeen aanspraak meer op de omstandigheden maar ontbreekt ieder aanknopingspunt met betrekking tot het moment waarop de omstandigheden zijn gewijzigdvolledige uitkering, dan wordt de uitkering met toepassing van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw dan wel artikel 14a, eerste lid, onder c AKW geheel of gedeeltelijk ingetrokken met een terugwerkende kracht van maximaal een jaarof herzien volgens het hierna volgende beleid. Ook in dat geval legt de SVB een boete op.

Herziening of intrekking
De uitkering wordt herzien of ingetrokken (herzien tot nul), indien betrokkene binnen drie maanden na de schorsing nog niet aan het verzoek heeft voldaan. Voor de Remigratiewet bedraagt de termijn zes maanden. De intrekking of herziening vindt plaats met ingang van de datum waarop de betaling eerder geheel of gedeeltelijk is geschorst.

De SVB kan een aanvullend onderzoek instellen naar de rechtmatigheid van betalingen over de periode gelegen voor de herziening of intrekking. De volgende situaties kunnen worden onderscheiden:

  • Blijkt er geen wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden, dan blijft de eerdere herziening of intrekking vanaf de datum van schorsing in stand.
  • Blijkt er een wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden waardoor betrokkene al eerder geen aanspraak meer had op de volledige uitkering, dan wordt de uitkering ingetrokken of herzien met ingang van die eerdere datum. Zie SB1078 over Verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden.
  • Blijkt er een wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden, maar ontbreekt ieder aanknopingspunt met betrekking tot het moment waarop de omstandigheden zijn gewijzigd, dan blijft de eerdere herziening of intrekking vanaf de datum van schorsing in stand.
  • Indien het aanvullend onderzoek zich richt op het vaststellen van de rechtmatigheid van betalingen over een periode in het verleden en betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, dan wordt de uitkering eveneens herzien of ingetrokken over de onderzochte periode op grond van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw, artikel 14a, eerste lid, onder c AKW, artikel 16, tweede lid OBR dan wel artikel 6c, eerste lid, onder c Remigratiewet.

Voldoet de Betrokkene reageert na intrekking of herziening
De betrokkene alsnog aan het verzoek vankan na de SVB nadat het schorsingsbesluit is genomen, doch voordat een intrekkingsbesluit onaantastbaar is geworden, en kan hijintrekking of herziening alsnog aantonen dat hij al dan niet onafgebroken aanspraak op de volledige uitkering heeft behouden. Toont de betrokkene dit aan vóórdat het intrekkings- of herzieningsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden, dan wordtbetaalt de SVB de achterstallige uitkering aan hem uitbetaalduit. Dit geldt zowel tijdensToont de bezwaartermijn bij de schorsingsbeschikking als wanneer de schorsingsbeschikkingbetrokkene dit aan nadat het intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden. Tevens, dan wordt aan de betrokkeneachterstallige uitkering met een maatregel opgelegd omdat hijterugwerkende kracht van maximaal een jaar betaald te rekenen vanaf het moment dat de controlevoorschriften niet is nagekomen (zie Deel Iklant de informatie heeft verstrekt. Voor de AOW, Het opleggen van een maatregelAnw en het geven vanRemigratiewet kan in een schriftelijke waarschuwingbijzonder geval en bij gebleken hardheid de terugwerkende kracht langer zijn, SB1102)zie SB1070 over terugwerkende kracht van meer dan een jaar. De achterstallige betalingEen nog niet-geeffectueerde maatregel wordt verricht onder toepassing vanop de maatregelhervatte uitkering ingehouden.

Maatregel of boete
Indien de betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, legt de SVB een maatregel op of geeft zij een waarschuwing (zie SB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing).

De maatregel of waarschuwing wordt opgelegd nadat betrokkene alsnog heeft gereageerd of, indien een reactie uitblijft, bij het intrekken of herzien van de uitkering.

Het kan voorkomen dat deBlijkt uit de reactie van betrokkene alsnog voldoet aan het verzoek nadat het intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden. Als blijktof stelt de SVB op andere wijze vast dat de betrokkene al dan niet onafgebroken aanspraak op de volledige uitkering heeft behoudenmededelingsverplichting is geschonden, dan herzietlegt de SVB het intrekkingsbesluit metgeen maatregel op maar een terugwerkende kracht van maximaalboete of geeft zij een jaar, behoudens een langere termijn in gevallen waarin volgens de regelswaarschuwing (zie SB1101 over niet spontaan melden van Terugwerkende kracht van meer danrelevante feiten en omstandigheden en SB1103 over het opleggen van een jaar, SB1070 sprake isboete en het geven van een bijzonder geval en hardheidschriftelijke waarschuwing). DeIn het kader van de OBR legt de SVB legt tevensbij een dergelijke schending van de mededelingsverplichting een maatregel op of effectueert een reeds genomen maatregelbesluit op de inmiddels hervatte uitkering. Dit is slechts anders als(zie SB1102 over het niet melden niet aan de betrokkene kan worden verweten. opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing).

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOWartikel 17c, eerste lid, onder c AOW, artikel 34, eerste lid, onder c Anw, artikel 14a, eerste lid, Anw,onder c AKW, Remigratiewetartikel 16, MKOB, TOGtweede lid OBR, TAS en TNSartikel 6c, en de delen Awbeerste lid, onder c en Overige onderwerpen) is niet aangepast.artikel 6d, tweede lid Remigratiewet

Besluit beleidsregels internationaalWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2012mei 2021