Onderwerp: Bezoek-historie

Niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB (SB1100)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het hierna volgende beleid over het niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB heeft betrekking op de AOW, Anw, AKW, OBR en Remigratiewet. Het beleid dat ziet op de Participatiewet staat in SB1314 over Participatiewet: niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB.

Als de Rappel
betrokkene tegen het einde vanDe SVB kan de gestelde termijn nog niet heeft voldaan aan een verzoekbetrokkene verzoeken om informatie of medewerking van de SVB, verzendt de SVB eerst een rappèlbinnen een bepaalde termijn. Aan betrokkene kan uitstel worden verleend. Voldoet de betrokkeneIndien betrokkene, eventueel na uitstel, niet binnen de rappèltermijn aan het verzoektijdig of onvolledig reageert, dan legtverzendt de SVB eerst een maatregel op of geeft zij, als is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, derde lid, Maatregelbesluit AOW, artikel 3, derde lid, Maatregelbesluit Anw of artikel 3, vierde lid, Maatregelbesluit AKW,rappel met een waarschuwingnieuwe termijn.

Blijkt uit de reactie van betrokkene dat er een wijziging in de omstandigheden is opgetreden, of stelt de SVB dit op andere wijze vast, dan legt de SVB een boete op of geeft zij een waarschuwing (zie de Deel I, § 7.4.2, § 7.5 en § 7.6). Behalve het opleggen van een boete of maatregel gaat de SVB er in een aantal gevallen toe over de uitkering te blokkeren, geheel of gedeeltelijk te schorsen of geheel of gedeeltelijk in te trekken.

De Remigratiewet bevat niet de mogelijkheid tot het opleggen van een maatregel of een boete dan wel het geven van een waarschuwing. Wel dient de SVB, indien betrokkene de controlevoorschriften of de informatieverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, de betaling van de remigratievoorzieningen te schorsen en onder bepaalde omstandigheden na zes maanden geheel of gedeeltelijk in te trekken. Voor zover hieronder wordt gesproken over de oplegging van een boete of maatregel of het geven van een waarschuwing, is dit niet van toepassing op de uitvoering van de Remigratiewet. Hetgeen wordt gezegd over schorsing van de betaling en over gehele of gedeeltelijke intrekking van de uitkering, geldt wel voor de Remigratiewet.

Als de SVB geen tijdige reactie ontvangt op haar verzoek, wordt veelal onzeker of nog aanspraak bestaat op de volledige uitkering. In die gevallen past de SVB het volgende beleid toe. Als de betrokkene niet heeft gereageerd op het verzoek en ook anderszins niets van zich heeft laten horen, wordt de betaling geschorst (zie Deel I, § 6.6).

Betrokkene reageert niet binnen de rappeltermijn
Indien betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, wordt veelal onzeker of nog aanspraak bestaat op de volledige uitkering. De SVB schorst in dat geval de betaling (zie SB1093 over schorsing wegens twijfels aan de rechtmatigheid van de betaling). Een schorsing heeft steeds betrekking op (het gedeelte van) de uitkering waarvan onzeker is of er nog aanspraak op bestaat. Echter, indien geen onzekerheid bestaat over het recht op al uitbetaalde kinderbijslag wordt de kinderbijslag zonder terugwerkende kracht beëindigd of herzien.

HeeftIndien het verzoek zich richt op het vaststellen van de betrokkene binnen drie maanden na de schorsing nogrechtmatigheid van betalingen over een periode in het verleden en betrokkene niet aan het verzoek voldaanbinnen de rappeltermijn reageert, dan wordtherziet de SVB de uitkering met toepassingof trekt zij deze in over de onderzochte periode op grond van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw of, artikel 14a, eerste lid, onder c, AKW geheel of gedeeltelijk ingetrokken. Artikel 14, artikel 16, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet bepaalt dat de schorsing maximaal zes maanden kan duren; indien het voortbestaan van het recht op remigratievoorzieningen na deze termijn nog onzeker is moeten de voorzieningen op grond vanOBR dan wel artikel 136c, eerste lid, onder c van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Indien tot intrekking van de uitkering wordt overgegaan onderzoekt de SVB voorts of de aanspraak op de uitkering reeds op een eerder moment is geëindigd dan het moment met ingang waarvan de betaling werd geschorst.

Blijkt er Betrokkene reageert na de schorsing
een wijziging inReageert de omstandigheden te hebben plaatsgevonden waardoorbetrokkene na de schorsing en stelt de betrokkene al eerder geenSVB vast dat er nog aanspraak meer hadbestaat op de volledige uitkering, dan wordt de uitkering met ingang van een eerdere datum geheel of gedeeltelijk ingetrokkenschorsing opgeheven. Daarnaast legt de SVB aan de betrokkene een boete op (zie Deel I, § 7.6). IsBestaat er sprake van een wijziging vangeen aanspraak meer op de omstandigheden maar ontbreekt ieder aanknopingspunt met betrekking tot het moment waarop de omstandigheden zijn gewijzigdvolledige uitkering, dan wordt de uitkering met toepassing van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw dan wel artikel 14a, eerste lid, onder c AKW geheel of gedeeltelijk ingetrokken met een terugwerkende kracht van maximaal een jaarof herzien volgens het hierna volgende beleid. Ook in dat geval legt de SVB een boete op.

Herziening of intrekking
De uitkering wordt herzien of ingetrokken (herzien tot nul), indien betrokkene binnen drie maanden na de schorsing nog niet aan het verzoek heeft voldaan. Voor de Remigratiewet bedraagt de termijn zes maanden. De intrekking of herziening vindt plaats met ingang van de datum waarop de betaling eerder geheel of gedeeltelijk is geschorst.

Voldoet de betrokkene alsnog aan het verzoek van deDe SVB nadat het schorsingsbesluit is genomen, doch voordat een intrekkingsbesluit onaantastbaar is geworden, en kan hij aantonen dat hij steeds aanspraak op de volledige uitkering heeft behouden, dan wordt de achterstallige uitkering aan hem uitbetaald. Dit geldt zowel tijdens de bezwaartermijn bij de schorsingsbeschikking als wanneer de schorsingsbeschikking rechtens onaantastbaar is geworden. Tevens wordt aan de betrokkene een maatregel opgelegd omdat hijaanvullend onderzoek instellen naar de controlevoorschriften niet is nagekomen (zie Deel I, § 7.5)rechtmatigheid van betalingen over de periode gelegen voor de herziening of intrekking. De achterstallige betaling wordt verricht onder toepassing van de maatregel.volgende situaties kunnen worden onderscheiden:

  • Blijkt er geen wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden, dan blijft de eerdere herziening of intrekking vanaf de datum van schorsing in stand.
  • Blijkt er een wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden waardoor betrokkene al eerder geen aanspraak meer had op de volledige uitkering, dan wordt de uitkering ingetrokken of herzien met ingang van die eerdere datum. Zie SB1078 over Verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden.
  • Blijkt er een wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden, maar ontbreekt ieder aanknopingspunt met betrekking tot het moment waarop de omstandigheden zijn gewijzigd, dan blijft de eerdere herziening of intrekking vanaf de datum van schorsing in stand.
  • Indien het aanvullend onderzoek zich richt op het vaststellen van de rechtmatigheid van betalingen over een periode in het verleden en betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, dan wordt de uitkering eveneens herzien of ingetrokken over de onderzochte periode op grond van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw, artikel 14a, eerste lid, onder c AKW, artikel 16, tweede lid OBR dan wel artikel 6c, eerste lid, onder c Remigratiewet.

Het Betrokkene reageert na intrekking of herziening
De betrokkene kan voorkomenna de intrekking of herziening alsnog aantonen dat hij al dan niet onafgebroken aanspraak op de volledige uitkering heeft behouden. Toont de betrokkene alsnog voldoetdit aan vóórdat het verzoek nadat het intrekkingsbesluitintrekkings- of herzieningsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden, dan betaalt de SVB de achterstallige uitkering aan hem uit. Als blijkt datToont de betrokkene steeds aanspraak op de volledige uitkering heeft behoudendit aan nadat het intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden, dan herzietwordt de SVB het intrekkingsbesluitachterstallige uitkering met een terugwerkende kracht van maximaal een jaar, behoudens een langere termijn in gevallen waarin volgens betaald te rekenen vanaf het moment dat de klant de regels van § 5.2.1 sprake is vaninformatie heeft verstrekt. Voor de AOW, Anw en Remigratiewet kan in een bijzonder geval en hardheid. De SVB legt tevens een maatregel op of effectueert een reeds genomen maatregelbesluit op de inmiddels hervatte uitkeringbij gebleken hardheid de terugwerkende kracht langer zijn, zie SB1070 over terugwerkende kracht van meer dan een jaar. Dit is slechts anders als hetEen nog niet melden niet aan-geeffectueerde maatregel wordt op de betrokkene kan worden verwetenhervatte uitkering ingehouden.

Maatregel of boete
Indien de betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, legt de SVB een maatregel op of geeft zij een waarschuwing (zie SB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing).

De maatregel of waarschuwing wordt opgelegd nadat betrokkene alsnog heeft gereageerd of, indien een reactie uitblijft, bij het intrekken of herzien van de uitkering.

Blijkt uit de reactie van betrokkene of stelt de SVB op andere wijze vast dat de mededelingsverplichting is geschonden, dan legt de SVB geen maatregel op maar een boete of geeft zij een waarschuwing (zie SB1101 over niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden en SB1103 over het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing). In het kader van de OBR legt de SVB bij een dergelijke schending van de mededelingsverplichting een maatregel op (zie SB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing).

Grondslag

artikel 17c, eerste lid, onder c AOW, artikel 34, eerste lid, onder c Anw, artikel 14a, eerste lid, onder c AKW, artikel 16, tweede lid OBR, artikel 6c, eerste lid, onder c en artikel 6d, tweede lid Remigratiewet

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2007mei 2021