Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting (SB1097)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bepaalde wijzigingen van omstandigheden kunnen van invloed zijn op het recht op uitkering. In artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 25 OBR, artikel 11 MKOB en artikel 9 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet worden de gerechtigde, bepaalde andere categorieën van personen en bepaalde instellingen verplicht, dergelijke wijzigingen van omstandigheden te melden aan de SVB. De verplichting ziet op het uit eigen beweging informeren van de SVB en op het verstrekken van informatie op verzoek van de SVB. Op grond van artikel 6, eerste lid Regeling niet-KOB-gerechtigden is het bepaalde in artikel 11 MKOB van overeenkomstige toepassing op de Regeling niet-KOB-gerechtigden.

Er zijn wijzigingen van de feiten of de omstandigheden waarvan de SVB in het algemeen door een andere instantie op de hoogte wordt gesteld. Uit de wet en de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 30 juli 1986) volgt dat de belanghebbenden deze wijzigingen ook zelf aan de SVB dienen door te geven.

Niettemin streeft de overheid naar het eenmalig uitvragen van gegevens bij de burger. Daarom is in artikel 35, vijfde lid Wet SUWI bepaald dat de SVB gegevens in beginsel niet mag vragen aan uitkeringsgerechtigden en enkele andere categorieën van personen als deze gegevens kunnen worden verkregen uit de gemeentelijke basisadministratie, de polisadministratie of bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen administraties. In bijlage II van de Regeling SUWI staat een overzicht van de gegevens waarvoor dit van toepassing is. Daarnaast is in de tweede volzin van artikel 49 AOW, 35 Anw en in artikel 15, tweede lid AKW bepaald dat in een ministeriële regeling wordt uitgewerkt dat de mededelingsverplichting niet geldt voor gegevens die in die regeling worden genoemd. Vooruitlopend op de vaststelling van deze regeling hanteert de SVB het beleid dat de mededelingsverplichting niet geldt voor gegevens over burgerlijke staat, nationaliteit en inkomen, voor zover deze gegevens zijn te verkrijgen uit de gemeentelijke basisadministratie of de polisadministratie. Omdat artikel 16, tweede lid OBR het bepaalde in artikel 49 AOW van overeenkomstige toepassing verklaart, past de SVB dit beleid ook toe in gevallen waarin zij een overbruggingsuitkering betaalt.

Het kan voorkomen dat de gegevens waarvoor de mededelingsverplichting niet geldt onvolledig of niet actueel zijn. In dat geval verzoekt de SVB de belanghebbende om de juiste gegevens te verstrekken. Het beleid vervat in SB1100 over niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB is daarbij van overeenkomstige toepassing.

De mededelingsverplichting die ziet op het verstrekken van informatie op verzoek van de SVB heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen van de uitkeringsgerechtigde of degene die voor een uitkering in aanmerking wenst te komen:

  • het naar waarheid en volledig invullen van door de SVB toegezonden formulieren welke betrekking hebben op het ouderdomspensioen of de uitkering;
  • het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, of afschriften daarvan, waarin, voor zover aan de belanghebbende bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
  • het naar waarheid beantwoorden van vragen van de SVB.

De mededelingsverplichting die ziet op het uit eigen beweging verstrekken van informatie aan de SVB heeft in ieder geval betrekking op de feiten en omstandigheden die zijn genoemd in het onderdeel Mededelingsverplichting AOW (SB1245), Mededelingsverplichting Anw (SB1246), Mededelingsverplichting AKW (SB1247), Mededelingsverplichting OBR (SB1288) en Mededelingsverplichting MKOB en Regeling niet-KOB-gerechtigden (SB1262).

Met betrekking tot de Remigratiewet geldt dat de SVB op het moment waarop zij een toekenningsbeschikking op grond van deze wet neemt, aan de remigrant mededeelt welke feiten en omstandigheden aan de SVB moeten worden gemeld.

De mededelingsverplichting geldt ook als het AOW-pensioen of de Anw-uitkering niet door de SVB zelf, maar door een andere instelling wordt betaald. In zo'n geval moet de mededelingsplichtige in ieder geval ook de SVB op de hoogte stellen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 25 OBR, artikel 11 MKOB,
artikel 6 Regeling niet-KOB-gerechtigden, artikel 9 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet en
artikel 35 Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven