Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting (SB1097)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bepaalde wijzigingen van omstandigheden kunnen van invloed zijn op het recht op uitkering. In artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 11 MKOB en artikel 9 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet worden de gerechtigde, bepaalde andere categorieën van personen en bepaalde instellingen verplicht, dergelijke wijzigingen van omstandigheden te melden aan de SVB. De verplichting ziet op het uit eigen beweging informeren van de SVB en op het verstrekken van informatie op verzoek van de SVB.

Er zijn wijzigingen van de feiten of de omstandigheden waarvan de SVB in het algemeen door een andere instantie op de hoogte wordt gesteld. Uit de wet en de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 30 juli 1986) volgt dat de belanghebbenden deze wijzigingen ook zelf aan de SVB dienen door te geven.

Niettemin streeft de overheid naar het eenmalig uitvragen van gegevens bij de burger. Daarom is in de tweede volzin van artikel 49 AOW, 35 Anw en in artikel 15, tweede lid AKW bepaald dat de mededelingsverplichting voor een aantal gegevens niet geldt. In bijlage II van de Regeling SUWI staat een overzicht van de gegevens waarvoor dit van toepassing is..

In het onderdeel Mededelingsverplichting AOW, Mededelingsverplichting Anw, Mededelingsverplichting AKW en Mededelingsverplichting MKOB is gedetailleerd aangegeven welke feiten en omstandigheden uit hoofde van de mededelingsverplichting in ieder geval aan de SVB moeten worden gemeld.

Met betrekking tot de Remigratiewet geldt dat de SVB op het moment waarop zij een toekenningsbeschikking op grond van deze wet neemt, aan de remigrant mededeelt welke feiten en omstandigheden aan de SVB moeten worden gemeld.

De mededelingsverplichting geldt ook als het AOW-pensioen of de Anw-uitkering niet door de SVB zelf, maar door een andere instelling wordt betaald. In zo’n geval moet de mededelingsplichtige in ieder geval ook de SVB op de hoogte stellen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 11 MKOB en artikel 9
Uitvoeringsbesluit Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2011

Naar boven