Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting (SB1097)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bepaalde wijzigingen van omstandigheden kunnen van invloed zijn op het recht op uitkering. In artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW en artikel 9 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet worden de gerechtigde, bepaalde andere categorieën van personen en bepaalde instellingen verplicht, dergelijke wijzigingen van omstandigheden te melden aan de SVB.

Er zijn wijzigingen van de feiten of de omstandigheden waarvan de SVB in het algemeen door een andere instantie op de hoogte wordt gesteld. Uit de wet en de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 30 juli 1986) volgt dat de belanghebbenden deze wijzigingen ook zelf aan de SVB dienen door te geven.

Niettemin streeft de overheid naar het eenmalig uitvragen van gegevens bij de burger. Daarom is in het tweede lid van artikel 49 AOW, 35 Anw en 15 AKW bepaald dat de mededelingsverplichting voor een aantal gegevens niet geldt. In bijlage II van de Regeling SUWI staat een overzicht van de gegevens waarvoor dit van toepassing is of op termijn van toepassing wordt.

Voor de AKW geldt bovendien dat de volgende wijzigingen niet hoeven te worden gemeld, indien het een kind van 16 of 17 jaar betreft en het kind onderwijs of een opleiding volgt bekostigd door de Nederlandse overheid.

  • het stoppen met het volgen van dat onderwijs of die opleiding
  • het veranderen van onderwijs of opleiding.

In deze gevallen informeert de Informatie Beheer Groep de SVB over de wijziging. Als het kind onderwijs volgt aan een zogenoemde niet-bekostigde school, te weten een particuliere school, internationale of buitenlandse school of exameninstelling voor voortgezet onderwijs, dient de belanghebbende de wijziging zelf te melden aan de SVB.

In het onderdeel Mededelingsverplichting AOW, Mededelingsverplichting Anw en Mededelingsverplichting AKW is gedetailleerd aangegeven welke feiten en omstandigheden uit hoofde van de mededelingsverplichting in ieder geval aan de SVB moeten worden gemeld.

Met betrekking tot de Remigratiewet geldt dat de SVB op het moment waarop zij een toekenningsbeschikking op grond van deze wet neemt, aan de remigrant mededeelt welke feiten en omstandigheden aan de SVB moeten worden gemeld.

De mededelingsverplichting geldt ook als het AOW-pensioen of de Anw-uitkering niet door de SVB zelf, maar door een andere instelling wordt betaald. In zo’n geval moet de mededelingsplichtige in ieder geval ook de SVB op de hoogte stellen.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW en artikel 9 Uitvoeringsbesluit
Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven