Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting (SB1097)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bepaalde wijzigingen van omstandigheden kunnen van invloed zijn op het recht op uitkering. In artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 11 MKOB17, eerste lid Participatiewet, artikel 25 OBR en artikel 9 Uitvoeringsbesluit5a Remigratiewet worden de gerechtigde, bepaalde andere categorieën van personen en bepaalde instellingen verplicht, dergelijke wijzigingen van omstandigheden te melden aan de SVB. De verplichting ziet op het uit eigen beweging informeren van de SVB en op het verstrekken van informatie op verzoek van de SVB.

Er zijn wijzigingen van de feiten of de omstandigheden waarvan de SVB in het algemeen door een andere instantie op de hoogte wordt gesteld. Uit de wet en de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 30 juli 1986) volgt dat de belanghebbenden deze wijzigingen ook zelf aan de SVB dienen door te geven.

Niettemin streeft de overheid naar het eenmalig uitvragen van gegevens bij de burger. Daarom is in de tweede volzin van artikel 49 AOW, 35 Anw en in artikel 15, tweedevijfde lid AKWWet SUWI bepaald dat de mededelingsverplichting voor een aantalSVB gegevens in beginsel niet mag vragen aan uitkeringsgerechtigden en enkele andere categorieën van personen als deze gegevens niet geldtkunnen worden verkregen uit de basisregistratie personen, de polisadministratie of bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen administraties. In bijlage II van de Regeling SUWI staat een overzicht van de gegevens waarvoor dit van toepassing is. Daarnaast is in de Regeling uitzondering inlichtingenplicht uitgewerkt dat de mededelingsverplichting niet geldt voor gegevens die in die regeling worden genoemd.

In het onderdeel Mededelingsverplichting AOW, Mededelingsverplichting Anw, Mededelingsverplichting AKW en Mededelingsverplichting MKOB is gedetailleerd aangegeven welke feiten en omstandigheden uit hoofde vanHet kan voorkomen dat de gegevens waarvoor de mededelingsverplichting niet geldt onvolledig of niet actueel zijn. In dat geval verzoekt de SVB de mededelingsverplichtingbelanghebbende om de juiste gegevens te verstrekken. Het beleid vervat in ieder gevalSB1100 over niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB moeten worden gemeld. is daarbij van overeenkomstige toepassing.

De mededelingsverplichting die ziet op het verstrekken van informatie op verzoek van de SVB heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen van de uitkeringsgerechtigde of degene die voor een uitkering in aanmerking wenst te komen:

  • het naar waarheid en volledig invullen van door de SVB toegezonden formulieren welke betrekking hebben op het ouderdomspensioen of de uitkering;
  • het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, of afschriften daarvan, waarin, voor zover aan de belanghebbende bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
  • het naar waarheid beantwoorden van vragen van de SVB.

Met betrekking tot de Remigratiewet geldt dat de SVBDe mededelingsverplichting die ziet op het moment waarop zij een toekenningsbeschikking op gronduit eigen beweging verstrekken van deze wet neemt,informatie aan de remigrant mededeelt welkeSVB heeft in ieder geval betrekking op de feiten en omstandigheden aan de SVB moeten worden gemelddie zijn genoemd in het onderdeel Mededelingsverplichting AOW (SB1245), Mededelingsverplichting Anw (SB1246), Mededelingsverplichting AKW (SB1247) Mededelingsverplichting Participatiewet (SB1312), Mededelingsverplichting OBR (SB1288) en Mededelingsverplichting Remigratiewet (SB1313).

De mededelingsverplichting geldt ook als het AOW-pensioen of de Anw-uitkering niet door de SVB zelf, maar door een andere instelling wordt betaald. In zo'n geval moet de mededelingsplichtige in ieder geval ook de SVB op de hoogte stellen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 11 MKOB17, eerste lid Participatiewet, artikel 25 OBR, artikel 5a Remigratiewet, artikel 3 Regeling uitzondering inlichtingenplicht en artikel 935
Uitvoeringsbesluit RemigratiewetWet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)

Besluit beleidsregels internationaalWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2012oktober 2017