Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting (SB1097)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 3: 12-07-2009 t/m 16-06-2010  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bepaalde wijzigingen van omstandigheden kunnen van invloed zijn op het recht op uitkering. In artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 17, eerste lid Participatiewet, artikel 25 OBR en artikel 9 Uitvoeringsbesluit5a Remigratiewet worden de gerechtigde, bepaalde andere categorieën van personen en bepaalde instellingen verplicht, dergelijke wijzigingen van omstandigheden te melden aan de SVB. De verplichting ziet op het uit eigen beweging informeren van de SVB en op het verstrekken van informatie op verzoek van de SVB.

Er zijn wijzigingen van de feiten of de omstandigheden waarvan de SVB in het algemeen door een andere instantie op de hoogte wordt gesteld. Uit de wet en de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 30 juli 1986) volgt dat de belanghebbenden deze wijzigingen ook zelf aan de SVB dienen door te geven.

Niettemin streeft de overheid naar het eenmalig uitvragen van gegevens bij de burger. Daarom is in het tweede lid van artikel 49 AOW35, 35 Anw en 15 AKWvijfde lid Wet SUWI bepaald dat de mededelingsverplichting voor een aantalSVB gegevens in beginsel niet mag vragen aan uitkeringsgerechtigden en enkele andere categorieën van personen als deze gegevens niet geldtkunnen worden verkregen uit de basisregistratie personen, de polisadministratie of bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen administraties. In bijlage II van de Regeling SUWI staat een overzicht van de gegevens waarvoor dit van toepassing is of op termijn van toepassing wordt. . Daarnaast is in de Regeling uitzondering inlichtingenplicht uitgewerkt dat de mededelingsverplichting niet geldt voor gegevens die in die regeling worden genoemd.

Het kan voorkomen dat de gegevens waarvoor de mededelingsverplichting niet geldt onvolledig of niet actueel zijn. In dat geval verzoekt de SVB de belanghebbende om de juiste gegevens te verstrekken. Het beleid vervat in SB1100 over niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB is daarbij van overeenkomstige toepassing.

VoorDe mededelingsverplichting die ziet op het verstrekken van informatie op verzoek van de AKW geldt bovendien datSVB heeft in ieder geval betrekking op de volgende wijzigingen niet hoeven te worden gemeld, indien hetverplichtingen van de uitkeringsgerechtigde of degene die voor een kind van 16 of 17 jaar betreft en het kind onderwijs of een opleiding volgt bekostigd door de Nederlandse overheid.uitkering in aanmerking wenst te komen:

  • het stoppen met het volgennaar waarheid en volledig invullen van dat onderwijsdoor de SVB toegezonden formulieren welke betrekking hebben op het ouderdomspensioen of die opleidingde uitkering;
  • het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, of afschriften daarvan, waarin, voor zover aan de belanghebbende bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
  • het veranderennaar waarheid beantwoorden van onderwijs of opleidingvragen van de SVB.

In deze gevallen informeert de Informatie Beheer Groep de SVB over de wijziging. Als het kind onderwijs volgt aan een zogenoemde niet-bekostigde school, te weten een particuliere school, internationale of buitenlandse school of exameninstelling voor voortgezet onderwijs, dient de belanghebbende de wijziging zelf te melden aan de SVB.

InDe mededelingsverplichting die ziet op het uit eigen beweging verstrekken van informatie aan de SVB heeft in ieder geval betrekking op de feiten en omstandigheden die zijn genoemd in het onderdeel Mededelingsverplichting AOW (SB1245), Mededelingsverplichting Anw en(SB1246), Mededelingsverplichting AKW is gedetailleerd aangegeven welke feiten(SB1247) Mededelingsverplichting Participatiewet (SB1312), Mededelingsverplichting OBR (SB1288) en omstandigheden uit hoofde van de mededelingsverplichting in ieder geval aan de SVB moeten worden gemeldMededelingsverplichting Remigratiewet (SB1313).

Met betrekking tot de Remigratiewet geldt dat de SVB op het moment waarop zij een toekenningsbeschikking op grond van deze wet neemt, aan de remigrant mededeelt welke feiten en omstandigheden aan de SVB moeten worden gemeld.

De mededelingsverplichting geldt ook als het AOW-pensioen of de Anw-uitkering niet door de SVB zelf, maar door een andere instelling wordt betaald. In zo’nzo'n geval moet de mededelingsplichtige in ieder geval ook de SVB op de hoogte stellen.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 17, eerste lid Participatiewet, artikel 25 OBR, artikel 5a Remigratiewet, artikel 3 Regeling uitzondering inlichtingenplicht en artikel 9 Uitvoeringsbesluit35 Wet
RemigratiewetStructuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2009oktober 2017