Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting (SB1097)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bepaalde wijzigingen van omstandigheden kunnen van invloed zijn op het recht op uitkering. In artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 17, eerste lid Participatiewet, artikel 25 OBR en artikel 9 Uitvoeringsbesluit5a Remigratiewet worden de gerechtigde, bepaalde andere categorieën van personen en bepaalde instellingen verplicht, dergelijke wijzigingen van omstandigheden te melden aan de SVB. In de achter in deze bundel opgenomen bijlagen I, IV en VII (Mededelingsverplichtingen AOW, Anw en AKW) is gedetailleerd aangegeven welke feiten en omstandighedenDe verplichting ziet op het uit hoofdeeigen beweging informeren van de mededelingsverplichting in ieder geval aan de SVB moeten worden gemeldSVB en op het verstrekken van informatie op verzoek van de SVB.

Met betrekking tot de Remigratiewet geldt dat de SVB op het moment waarop zij een toekenningsbeschikking op grond van de deze wet neemt, aan de remigrant mededeelt welke feiten en omstandigheden aan de SVB moeten worden gemeld.

De mededelingsverplichting geldt ook als het AOW-pensioen of de Anw-uitkering niet door de SVB zelf, maar door een andere instelling (bijvoorbeeld een pensioenfonds) betaalbaar wordt gesteld. In zo’n geval moet de mededelingsplichtige in ieder geval ook de SVB op de hoogte stellen.

SommigeEr zijn wijzigingen van de feiten of de omstandigheden worden automatisch aanwaarvan de SVB gemeld vanuitin het algemeen door een andere instantie op de GBAhoogte wordt gesteld. Uit de wet en de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 30 juli 1986) volgt dat de mededelingsplichtigenbelanghebbenden deze wijzigingen ook zelf aan de SVB dienen door te geven. De SVB stelt deze eis niet:

Niettemin streeft de overheid naar het eenmalig uitvragen van gegevens bij de burger. Daarom is in artikel 35, vijfde lid Wet SUWI bepaald dat de SVB gegevens in beginsel niet mag vragen aan uitkeringsgerechtigden en enkele andere categorieën van personen als deze gegevens kunnen worden verkregen uit de basisregistratie personen, de polisadministratie of bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen administraties. In bijlage II van de Regeling SUWI staat een overzicht van de gegevens waarvoor dit van toepassing is. Daarnaast is in de Regeling uitzondering inlichtingenplicht uitgewerkt dat de mededelingsverplichting niet geldt voor gegevens die in die regeling worden genoemd.

Het kan voorkomen dat de gegevens waarvoor de mededelingsverplichting niet geldt onvolledig of niet actueel zijn. In dat geval verzoekt de SVB de belanghebbende om de juiste gegevens te verstrekken. Het beleid vervat in SB1100 over niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB is daarbij van overeenkomstige toepassing.

De mededelingsverplichting die ziet op het verstrekken van informatie op verzoek van de SVB heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen van de uitkeringsgerechtigde of degene die voor een uitkering in aanmerking wenst te komen:

  • het naar waarheid en volledig invullen van door de SVB toegezonden formulieren welke betrekking hebben op het ouderdomspensioen of de uitkering;
  • ten aanzienhet als bewijsmateriaal overleggen van de geboorte van een tweede en volgende kind (zie Deel Iuitsluitend onvervalste documenten, of afschriften daarvan, waarin, voor zover aan de belanghebbende bekend, § 5.1.1)geen onwaarheden worden vermeld;
  • de verhuizinghet naar waarheid beantwoorden van het gehele gezin binnen Nederlandvragen van de SVB.

Deze feiten behoeven uitsluitendDe mededelingsverplichting die ziet op het uit eigen beweging verstrekken van informatie aan de gemeente te worden gemeldSVB heeft in ieder geval betrekking op de feiten en omstandigheden die zijn genoemd in het onderdeel Mededelingsverplichting AOW (SB1245), Mededelingsverplichting Anw (SB1246), Mededelingsverplichting AKW (SB1247) Mededelingsverplichting Participatiewet (SB1312), Mededelingsverplichting OBR (SB1288) en Mededelingsverplichting Remigratiewet (SB1313).

De verplichting tot het spontaan verstrekken van mededelingenmededelingsverplichting geldt niet ten aanzien van mutaties in het inkomen, indienook als gevolg van de hoogte van het inkomen geen AOW-toeslag, nabestaandenuitkeringpensioen of kinderbijslag wordt uitbetaald, ende Anw-uitkering niet door de inkomensmutatie in dat feit geen wijziging brengtSVB zelf, maar door een andere instelling wordt betaald. In datzo'n geval is immers geen sprake van een omstandigheid waarvan het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kan zijn op het rechtde mededelingsplichtige in ieder geval ook de SVB op, de hoogte van of de uitbetaling van de uitkeringstellen.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW, artikel 17, eerste lid Participatiewet, artikel 25 OBR, artikel 5a Remigratiewet, artikel 3 Regeling uitzondering inlichtingenplicht en artikel 9 Uitvoeringsbesluit35 Wet
RemigratiewetStructuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2007oktober 2017