Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting (SB1097)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bepaalde wijzigingen van omstandigheden kunnen van invloed zijn op het recht op uitkering. In artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW en artikel 9 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet worden de gerechtigde, bepaalde andere categorieën van personen en bepaalde instellingen verplicht, dergelijke wijzigingen van omstandigheden te melden aan de SVB. In de achter in deze bundel opgenomen bijlagen I, IV en VII (Mededelingsverplichtingen AOW, Anw en AKW) is gedetailleerd aangegeven welke feiten en omstandigheden uit hoofde van de mededelingsverplichting in ieder geval aan de SVB moeten worden gemeld.

Met betrekking tot de Remigratiewet geldt dat de SVB op het moment waarop zij een toekenningsbeschikking op grond van de deze wet neemt, aan de remigrant mededeelt welke feiten en omstandigheden aan de SVB moeten worden gemeld.

De mededelingsverplichting geldt ook als het AOW-pensioen of de Anw-uitkering niet door de SVB zelf, maar door een andere instelling (bijvoorbeeld een pensioenfonds) betaalbaar wordt gesteld. In zo’n geval moet de mededelingsplichtige in ieder geval ook de SVB op de hoogte stellen.

Sommige wijzigingen van omstandigheden worden automatisch aan de SVB gemeld vanuit de GBA. Uit de wet en de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 30 juli 1986) volgt dat de mededelingsplichtigen deze wijzigingen ook zelf aan de SVB dienen door te geven. De SVB stelt deze eis niet:

  • ten aanzien van de geboorte van een tweede en volgende kind (zie Deel I, § 5.1.1);
  • de verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland.

Deze feiten behoeven uitsluitend aan de gemeente te worden gemeld.

De verplichting tot het spontaan verstrekken van mededelingen geldt niet ten aanzien van mutaties in het inkomen, indien als gevolg van de hoogte van het inkomen geen AOW-toeslag, nabestaandenuitkering of kinderbijslag wordt uitbetaald, en de inkomensmutatie in dat feit geen wijziging brengt. In dat geval is immers geen sprake van een omstandigheid waarvan het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kan zijn op het recht op, de hoogte van of de uitbetaling van de uitkering.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 49 AOW, artikel 35 Anw, artikel 15 AKW en artikel 9 Uitvoeringsbesluit
Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2007

Naar boven