Onderwerp: Bezoek-historie

Kinderbijslagbetaling binnen een huishouden (SB1095)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 18, tweede lid AKW, bepaalt dat indien twee personen die een gezamenlijke huishouding vormen gelijktijdig recht op kinderbijslag hebben voor hetzelfde kind, de kinderbijslag wordt uitbetaald aan degene die zij daartoe gezamenlijk hebben aangewezen. Het derde lid van artikel 18 AKW bepaalt voorts dat indien een gezamenlijke aanwijzing als bedoeld in het tweede lid niet heeft plaatsgevonden, de SVB bepaalt aan wie de kinderbijslag zal wordenwordt uitbetaald. De SVB heeft ter gebruikmaking vanvoor de in het derde lid bedoelde bevoegdheid het volgende beleid ontwikkeld.

Bij samenloop van het recht op kinderbijslag binnen één huishouden waarbij geen gezamenlijke aanwijzing voor de uitbetaling van die kinderbijslag heeft plaatsgevonden wordt, betaalt de SVB de kinderbijslag uitbetaalduit aan de persoon die het eerst de aanvraag heeft ingediend. Zijn de aanvragen gelijktijdig ingediend dan wordtbetaalt de SVB de kinderbijslag uitbetaalduit aan de persoon van wie de beginletter van de achternaam zonder voorvoegsel het eerst in het alfabet voorkomt. Bij gehuwde vrouwen wordthanteert de SVB hierbij de meisjesnaam gehanteerd. Indien ook uit deze vergelijking geen voorrangsrecht op betaling kan worden afgeleid wordt, betaalt de SVB de kinderbijslag uitbetaalduit aan de jongste van de rechthebbenden.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 18, leden 2 en 3 AKW

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20122016

Wet- en regelgeving