Onderwerp: Bezoek-historie

Kinderbijslagbetaling binnen een huishouden (SB1095)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 5: 25-08-2011 t/m 30-08-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 18, tweede lid AKW, bepaalt dat indien twee personen die een gezamenlijke huishouding vormen gelijktijdig recht op kinderbijslag hebben voor hetzelfde kind, de kinderbijslag wordt uitbetaald aan degene die zij daartoe gezamenlijk hebben aangewezen. Het derde lid van artikel 18 AKW bepaalt voorts dat indien een gezamenlijke aanwijzing als bedoeld in het tweede lid niet heeft plaatsgevonden, de SVB bepaalt aan wie de kinderbijslag zal worden uitbetaald. De SVB heeft ter gebruikmaking van de in het derde lid bedoelde bevoegdheid het volgende beleid ontwikkeld.

Bij samenloop van het recht op kinderbijslag binnen één huishouden waarbij geen gezamenlijke aanwijzing voor de uitbetaling van die kinderbijslag heeft plaatsgevonden wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de persoon die het eerst de aanvraag heeft ingediend. Zijn de aanvragen gelijktijdig ingediend dan wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de persoon van wie de beginletter van de achternaam zonder voorvoegsel het eerst in het alfabet voorkomt. Bij gehuwde vrouwen wordt hierbij de meisjesnaam gehanteerd. Indien ook uit deze vergelijking geen voorrangsrecht op betaling kan worden afgeleid wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de jongste van de rechthebbenden.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 juni 2011mei 2012. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aantekst van de inwerkingtredingoverige delen van de EG-Verordeningen 883/2004beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en 987/2009 per 1 mei 2010TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 18, leden 2 en 3 AKW

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20112012

Wet- en regelgeving