Onderwerp: Bezoek-historie

Schorsing wegens twijfels aan de rechtmatigheid van de betaling (SB1093)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In gevallen waarin twijfel bestaat over het recht op uitkering en nog niet vaststaat vanaf welk moment mogelijk geen recht meer bestaat, schort de SVB (een gedeelte van) de betaling op, of schorst zij deze. Twijfel over het recht op uitkering rijst bijvoorbeeld indien:

  • Er duidelijke aanwijzingen zijn dat het relevante inkomen van de partner van een AOW-gerechtigde of van een Anw-gerechtigde niet correct is opgegeven.
  • Een in het buitenland wonende gerechtigde verzuimt zijn levensbewijs of dat van zijn kinderen in te zenden.
  • Een Anw-gerechtigde weigert zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 37 Anw.
  • De gerechtigde niet reageert op herhaalde verzoeken om informatie.
  • Een gerechtigde op een remigratievoorziening in Nederland verblijft en er aanwijzingen zijn dat er sprake is van verplaatsing van het hoofdverblijf naar Nederland.
  • De SVB duidelijke aanwijzingen heeft dat de gerechtigde op een tegemoetkoming op grond van de MKOB niet meer in Nederland woont, of zijn wereldinkomen niet correct heeft opgegeven.

De SVB gaat voorts over tot opschorting of schorsing als de betrokkene na te zijn gerappelleerd niet aan een verzoek van de SVB heeft voldaan. Leidt de schorsing of opschorting van de betaling niet tot een reactie van de gerechtigde waaruit blijkt dat het recht op uitkering onverkort is blijven voortbestaan, dan herziet de SVB de uitkering of trekt deze in (zie SB1100 over niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB).

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 17, zevende lid AOW jo. artikel 4 Regeling nadere regels inzake intrekking en
herziening van het ouderdomspensioen, artikel 46, derde lid Anw, artikel 19 AKW, artikel 19,
tweede lid OBR, artikel 5, achtste lid MKOB, artikel 5, tweede lid Regeling
niet-KOB-gerechtigden en artikel 14 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven