Onderwerp: Bezoek-historie

Schorsing wegens twijfels aan de rechtmatigheid van de betaling (SB1093)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In alle gevallen waarin twijfel bestaat omtrent de rechtmatigheid van de (voorgenomen) betaling schort de SVB (een gedeelte van) de betaling op, of schorst zij deze. Twijfel aan de rechtmatigheid van de uitkering rijst bijvoorbeeld indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat het relevante inkomen van de partner van een AOW-gerechtigde of van een Anw-gerechtigde niet correct is opgegeven, als een in het buitenland wonende gerechtigde verzuimt zijn levensbewijs of dat van zijn kinderen in te zenden, als een Anw-gerechtigde weigert zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 37 Anw en ingeval de gerechtigde niet reageert op herhaalde verzoeken om informatie. De betaling van remigratievoorzieningen zal daarnaast worden opgeschort als de remigrant in Nederland verblijft en er aanwijzingen zijn dat er sprake is van verplaatsing van het hoofdverblijf naar Nederland.

De SVB dient voorts de uitbetaling op te schorten of te schorsen als de betrokkene zich niet aan de controlevoorschriften houdt. De SVB gaat over tot opschorting of schorsing als de betrokkene na te zijn gerappelleerd niet aan een verzoek van de SVB heeft voldaan.

Leidt de schorsing of opschorting van de betaling niet tot een reactie van de gerechtigde waaruit blijkt dat het recht op uitkering onverkort is blijven voortbestaan, dan wordt de uitkering herzien of ingetrokken (zie Deel I, Niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB, SB1100).

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 17, lid 6 AOW jo. artikel 4 Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 1985, artikel 46, lid 3 Anw, artikel 19 AKW en artikel
14 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven