Onderwerp: Bezoek-historie

Betaling aan een derde (SB1085)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 7: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op basis van een machtiging van de gerechtigde kan de SVB de uitkering worden overgemaaktovermaken op een bank- of girorekeningbankrekening van een ander dan van hemzelf.

Bij beslagleggingen en bij machtigingen tot betaling van een deel van de uitkering aan een ander uitvoeringsorgaan is gesplitste betaling van de uitkering mogelijk. De SVB heeft echter het beleid dat zij machtigingen om een deel van een uitkering aan een andersoortige derde te betalen niet worden gehonoreerdhonoreert. Hetzelfde geldt met betrekking tot cessie-voor constructies waarmee deurwaarders soms trachtenproberen een deelbetaling van een pensioen of uitkering te verkrijgen. In geval van cessie of vanAan een machtiging tot uitbetaling aan een andere persoon of instelling geeft de SVB hieraan alleen gevolg indien het de betaling van de gehele uitkering (inclusief de eventuele toeslag en de vakantie-uitkering) betreft. De SVB baseert deze beleidslijndit beleid op het uitgangspunt dat de administratie van de SVB niet onnodig mag worden verzwaard bij de betaling van uitkeringen en pensioenen. De SVB maakt een uitzondering op deze beleidslijndit beleid als blijkens interventieuit de mededeling van een bijstandsmaatschappelijk werk(st)erwerker of een erkende schuldhulpverlener blijkt dat de gerechtigde structureel problemen heeft met de vaste en maandelijkse betalingen ten behoeve van de meest primaire levensbehoeften zoals, huur, gas, elektra, water en zorgverzekeringspremie structureel problematisch verlopen. In dat geval betaalt de SVB op verzoek van de gerechtigde de crediteur rechtstreeks door middel van een gesplitste betaling. De SVB hanteert daarbij het beleid dat zij alleen vaste bedragen betaalt ten behoeve van primaire levensbehoeften die maandelijks verschuldigd zijn apart van het overige deel van de uitkering. Voorts verzoekt de SVB de betrokkene om een machtiging voor het verrichten van de door de crediteur verlangde maandelijkse betaling. Deze werkwijze voorkomt dat een nieuwe machtiging nodig is na een wijziging van de bedragen.

Op basis van artikel 26, tweede lid AOW en artikel 46, derde lid Participatiewet kan een machtiging tot uitbetaling van het pensioen of de AIO-aanvulling aan een ander door de gerechtigde worden ingetrokken. Aan deze intrekking zal gehoor worden gegeven met ingang van de in artikel 19, vierde lid AOW bepaalde maand. Voor de MKOB is dit geregeld in artikel 10, tweede lid respectievelijk artikel 5, zevende lid. Deze artikelen van de MKOB zijn op grond van artikel 6, eerste lid Regeling niet-KOB-gerechtigden van overeenkomstige toepassing op de Regeling niet-KOB-gerechtigden. In de Anw en de Remigratiewet is niet expliciet de mogelijkheid tot verlening dan wel intrekking van een machtiging tot betaling aan een ander dan de rechthebbende opgenomen. Ook in dit geval gaat de SVB er echter van uit dat een machtiging kan worden verleend en ingetrokken.

Ook een kinderbijslaggerechtigde kan de SVB machtigen de hem toekomende kinderbijslag aan een ander dan hemzelf over te maken. Ook een dergelijkeBetrokkene kan deze machtiging kan weer door de gerechtigde worden ingetrokkenintrekken (artikel 23, tweede lid AKW). Indien recht op kinderbijslag voor meerdere kinderen bestaat, kan de betalingSVB de kinderbijslag voor elk der kinderen apart worden verrichtkind afzonderlijk aan een derde betalen.

Van de bevoegdheid vanbedoeld in artikel 49, eerste lid Anw en artikel 21 AKW maakt de SVB bijvoorbeeld gebruik indien blijkt -dat de wezenuitkering of de kinderbijslag evident niet ten goede komt aan het kind of de wees. Dit kan blijken na een zorgvuldig onderzoek naar aanleiding van een extern signaal, eventueel na het horen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen -, dat de wezenuitkering of de kinderbijslag evident niet ten goede komt aan het kind ten behoeve waarvan de kinderbijslag of waaraan de wezenuitkering is toegekend.

Indien de gerechtigde handelingsonbekwaam is of onder bewind is gesteld wordt, betaalt de betalingSVB op grond van het BW aan de curator of bewindvoerder gedaan.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 19, vierde lid, artikel 26, tweede lid AOW, artikel 49, eerste lid Anw, artikel
21 AKW en artikel 546, zevendederde lid MKOB, artikel 6, eerste lid RegelingParticipatiewet
niet-KOB-gerechtigden.

Besluit beleidsregels SVB 20132016