Onderwerp: Bezoek-historie

Overmakingskosten (SB1084)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 19, derde lid AOW en artikel 48, eerste lid Anw worden de overmakingskosten in rekening gebracht aan de gerechtigde die zijn pensioen in het buitenland wenst te ontvangen. Van deze verplichting wordt afgeweken indien een internationale overeenkomst dat bepaalt.

Voor betalingen naar Australië, Bosnië Herzegovina, Israël, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro, Tunesië en Turkije mogen ingevolge de met deze landen gesloten verdragen en bijbehorende Administratieve Akkoorden geen overmakingskosten van AOW- en Anw-betalingen in rekening worden gebracht.

Opnamekosten of transferkosten van de ene bank naar de andere bank in het buitenland zijn in alle landen voor rekening van de pensioengerechtigde.

Betalingen binnen Nederland worden naar een door de cliënt aangewezen bank- of girorekening overgemaakt. Aan deze betaalwijze zijn geen kosten verbonden.

Uit jurisprudentie van de CRvB blijkt dat het in rekening brengen van overmakingskosten aan gerechtigden die wonen binnen de EU, EER of in Zwitserland niet in strijd is met het arrest Borawitz van het HvJ EG. De in rekening gebrachte overmakingskosten voldoen aan de criteria die zijn genoemd in het arrest Borawitz zodat er sprake is van een voldoende rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling naar nationaliteit.

In de Remigratiewet is geen regeling opgenomen inzake kosten verbonden aan de betaling van remigratievoorzieningen. Kosten van overmaking van remigratievoorzieningen naar het buitenland worden door de SVB daarom niet in rekening gebracht aan de gerechtigde.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 19, lid 3 AOW, artikel 48 Anw en artikel 18, lid 8 AKW

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven