Onderwerp: Bezoek-historie

Overmakingskosten (SB1084)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 3: 12-07-2009 t/m 16-06-2010  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 19, derde lid AOW en artikel 48, eerste lid Anw worden4:91 Awb kan de SVB overmakingskosten in rekening gebrachtbrengen aan de gerechtigde die zijn pensioen in het buitenlanduitkering buiten de EU, EER of Zwitserland wenst te ontvangen. Van deze verplichting wordt afgeweken indienDe SVB hanteert het beleid dat overmakingskosten in mindering worden gebracht op uitkeringen op grond van de AOW of de Anw, tenzij een internationale overeenkomst datanders bepaalt.

Voor betalingen naar Australië, Bosnië -Herzegovina, Israël, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Servië-, Montenegro, Tunesië en Turkije mogen ingevolge de met deze landen gesloten verdragen en bijbehorende Administratieve Akkoorden geen overmakingskosten van AOW- en Anw-betalingen in rekening worden gebracht.

Opnamekosten of transferkosten van de ene bank naar de andere bank in het buitenland zijn in alle landen voor rekening van de pensioengerechtigde.

Betalingen binnen Nederland worden naar een door de cliënt aangewezen bank- of girorekening overgemaakt. Aan deze betaalwijze zijn geen kosten verbonden.

Uit jurisprudentie van de CRvB blijkt dat het in rekening brengen van overmakingskosten aan gerechtigden die wonen binnen de EU, EER of in Zwitserland niet in strijd is met het arrest Borawitz van het HvJ EG. De in rekening gebrachte overmakingskosten voldoen aan de criteria die zijn genoemd in het arrest Borawitz zodat er sprake is van een voldoende rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling naar nationaliteit.

In de Remigratiewet is geen regeling opgenomen inzake kosten verbonden aan de betaling van remigratievoorzieningen. Kosten van overmaking van remigratievoorzieningen naar het buitenland worden door de SVB daarom niet in rekening gebracht aan de gerechtigde.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt. artikel 4:91 Awb

artikel 19, lid 3 AOW, artikel 48 Anw en artikel 18, lid 8 AKW

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2009oktober 2017