Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdstip van betaling (SB1083)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge artikel 4:87 Awb is de SVB gehouden een uitkering binnen zes weken na het toekennen daarvan te betalen. Uit bijzondere wettelijke bepalingen kan een later tijdstip van betaling volgen..

VanDe SVB maakt van de bevoegdheid gegeven in artikel 19, eerste lid AOW en artikel 46, eerste lid Anw maakt de SVB sinds mei 1999 ten aanzien van in Nederland wonende uitkeringsgerechtigden gebruik door het pensioen uit te betalen in de laatste week van de maand, in overeenstemming met de in Nederland bij het bedrijfsleven en de overheid gangbare praktijk.

De betaalbaarstelling van de kinderbijslag aan in Nederland wonenden vindt als regel plaats in de eerste twee weken van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarover het recht op kinderbijslag bestaat. Indien hiertoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld als onduidelijkheid bestaat omtrent een rechtsbepalend feit, kan zonder nader besluit de betaalbaarstelling worden aangehouden tot het einde van het ‘betaalkwartaal’.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 19, lid 1 AOW, artikel 46, lid 1 Anw en, artikel 18, lid 1 AKW en artikel 4:87
Awb

Besluit beleidsregels SVB 20082011