Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdstip van betaling (SB1083)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge artikel 4:87 Awb is de SVB gehouden een uitkering binnen zes weken na het toekennen daarvan te betalen. Uit bijzondere wettelijke bepalingen kan een later tijdstip van betaling volgen..

De SVB maakt van de bevoegdheid gegeven in artikel 19, eerste lid AOW en artikel 46, eerste lid Anw ten aanzien van in Nederland wonende uitkeringsgerechtigden gebruik door het pensioen uit te betalen in de laatste week van de maand, in overeenstemming met de in Nederland bij het bedrijfsleven en de overheid gangbare praktijk.

De betaalbaarstelling van de kinderbijslag aan in Nederland wonenden vindt als regel plaats in de eerste twee weken van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarover het recht op kinderbijslag bestaat. Indien hiertoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld als onduidelijkheid bestaat omtrent een rechtsbepalend feit, kan zonder nader besluit de betaalbaarstelling worden aangehouden tot het einde van het 'betaalkwartaal'.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 20 april 20091 mei 2012. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtredingtekst van de vierde trancheoverige delen van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerktbeleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 19, lid 1 AOW, artikel 46, lid 1 Anw, artikel 18, lid 1 AKW en artikel 4:87
Awb

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20092012