Onderwerp: Bezoek-historie

Verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden (SB1078)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 11: 27-05-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het kan voorkomen dat een verlaging of intrekking van een uitkering wegens wijziging van de omstandigheden niet tijdig plaatsvindt omdat de SVB niet tijdig van de wijziging op de hoogte was of omdat zij een wijziging waarvan zij wel tijdig op de hoogte was niet heeft verwerkt. De SVB is dan op grond van artikel 17a, eerste lid, AOW, artikel 34, eerste lid, Anw, artikel 14a, eerste lid, AKW, artikel 16, tweede lid OBR en artikel 136c, eerste lid Uitvoeringsbesluit Remigratiewet verplicht de toekenningsbeschikking te herzien of in te trekken. Op grond van artikel 54, derde lid, eerste volzin Participatiewet is de SVB eveneens verplicht om het besluit tot toekenning van een AIO-aanvulling te herzien of in te trekken indien de betrokkene de SVB niet of niet tijdig op de hoogte stelt van een wijziging van de omstandigheden. Indien de AIO-aanvulling anderszins ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, is de SVB op grond van artikel 54, derde lid, tweede volzin Participatiewet bevoegd om de toekenningsbeschikking te herzien of in te trekken. De SVB maakt in beginsel gebruik van deze bevoegdheid.

Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan deDe SVB besluitenkan geheel of gedeeltelijk afzien van herziening of intrekking af te zienindien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn (artikel 17a, tweede lid AOW, artikel 34, tweede lid Anw, artikel 14a, tweede lid AKW, artikel 16, tweede lid OBR en artikel 136c, derde lid Uitvoeringsbesluit Remigratiewet). Bij de beantwoordingtoepassing van artikel 54, derde lid, tweede volzin Participatiewet hanteert de vraagSVB eveneens het beleid dat zij geheel of gedeeltelijk van herziening of intrekking afziet als sprake is van dringende redenen spelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol, zoals het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Deze kunnen er eveneens toe nopen datDe SVB matigt de terugwerkende kracht van de SVB geheel of gedeeltelijk van herziening of intrekking afzietniet indien de toepassing van de zes-maanden-jurisprudentie gunstiger is voor de betrokkene. De SVB hanteert in dit verband de volgende beleidsregelsZie SB1327 over zes-maanden-jurisprudentie.

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van dringende redenen spelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol, zoals het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. De SVB hanteert in dit verband de volgende beleidsregels.

De SVB gaat niet tot herziening met volledig terugwerkende kracht over als de uitkeringsgerechtigde al zijn verplichtingen is nagekomen, en hij voorts niet heeft kunnen begrijpen dat de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd verleend. In een dergelijk geval wordtherziet de SVB de uitkering in beginsel zonder terugwerkende kracht herzien. Deze regel vloeit wat betreft remigratievoorzieningen direct voort uit artikel 136c, vierde lid Remigratiewet. Het kan voorkomen dat de uitkeringsgerechtigde hierdoor een niet te rechtvaardigen voordeel geniet. In die situatie beperkt de SVB de herziening tot het bedrag van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewetvoordeel dat de betrokkene heeft genoten.

Is het niet tijdig herzien van de uitkering een gevolg van een fout van de SVB, maar heeft de belanghebbendebetrokkene deze fout kunnen onderkennen, dan vindt herziening of intrekking in beginsel plaats met volledig terugwerkende kracht.

Bij de beantwoording van de vraag of de betrokkene heeft kunnen onderkennen dat hij te veel ontving hanteert de SVB de volgende stelregels:

  • Bij de beoordeling of de betrokkene kon onderkennen dat hem ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering werd verleend past de SVB het beleid in SB1071 over bijzonder geval mutatis mutandis toe.
  • Bij toekenning van een uitkering deelt de SVB aan betrokkene mee welke wijzigingen hij spontaan aan de SVB moet melden. Hiertoe verwijst de SVB in de toekenningsbeschikking naar het overzicht van te melden wijzigingen op de website van de SVB. Als deze mededeling heeft plaatsgevonden gaat de SVB ervan uit dat het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat deze feiten en omstandigheden van invloed konden zijn op de uitkering.

  • Bij de beoordeling of de betrokkene kon onderkennen dat hem ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering werd verleend wordt het gestelde in SB1071 over bijzonder geval mutatis mutandis toegepast.
  • De SVB pleegt bij toekenning van een uitkering aan de gerechtigde mede te delen welke feiten en omstandigheden hij spontaan aan de SVB moet melden. Als deze mededeling heeft plaatsgevonden gaat de SVB ervan uit dat het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat deze feiten en omstandigheden van invloed konden zijn op de uitkering.

Voorts ziet de SVB met toepassing van artikel 3:4 Awbwegens dringende redenen geheel of gedeeltelijk af van herziening af als de bijzondere omstandigheden van het geval leiden tot het oordeel dat een volledig terugwerkende kracht kennelijk onredelijkonevenredig is. Bij de beoordeling of er sprake is van kennelijke onredelijkheidonevenredigheid hecht de SVB belang aan:

  • de mate waarin de betrokkene een verwijt kan worden gemaakt; en
  • de mate waarin de SVB een verwijt kan worden gemaakt.

  • de mate waarin aan de belanghebbende een verwijt kan worden gemaakt;
  • de mate waarin aan de SVB een verwijt kan worden gemaakt en
  • de mate waarin herziening met volledig terugwerkende kracht en de hiermee gepaard gaande terugvordering onevenredig ingrijpend is in het dagelijkse leven van de belanghebbende.

Als de SVBvolledige herziening op grond van deze factoren van oordeelonevenredig is dat volledige herziening kennelijk onredelijk is, wordtmatigt de SVB de terugwerkende kracht van de herziening of intrekking gematigd.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 17a AOW, artikel 34 Anw, artikel 14a AKW, artikel 16, tweede lid OBR, artikel
13 Uitvoeringsbesluit6c Remigratiewet

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2013mei 2021