Onderwerp: Bezoek-historie

Verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden (SB1078)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het kan voorkomen dat een verlaging of intrekking van een uitkering wegens wijziging van de omstandigheden niet tijdig plaatsvindt omdat de SVB niet tijdig van de wijziging op de hoogte was of omdat zij een wijziging waarvan zij wel tijdig op de hoogte was niet heeft verwerkt. De SVB is dan op grond van artikel 17a, eerste lid, AOW, artikel 34, eerste lid, Anw, artikel 14a, eerste lid AKW, AKWartikel 16, tweede lid OBR en artikel 136c, eerste lid Uitvoeringsbesluit Remigratiewet verplicht de toekenningsbeschikking te herzien of in te trekken. Op grond van artikel 54, derde lid, eerste volzin Participatiewet is de SVB eveneens verplicht om het besluit tot toekenning van een AIO-aanvulling te herzien of in te trekken indien de betrokkene de SVB niet of niet tijdig op de hoogte stelt van een wijziging van de omstandigheden. Indien de AIO-aanvulling anderszins ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, is de SVB op grond van artikel 54, derde lid, tweede volzin Participatiewet bevoegd om de toekenningsbeschikking te herzien of in te trekken. De SVB maakt in beginsel gebruik van deze bevoegdheid.

IndienDe SVB kan geheel of gedeeltelijk afzien van herziening of intrekking indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan de SVB besluiten geheel of gedeeltelijk van herziening of intrekking af te zien (artikel 17a, tweede lid 2 AOW, artikel 34, tweede lid 2 Anw, artikel 14a, tweede lid 2 AKWAKW, artikel 16, tweede lid OBR en artikel 136c, derde lid 3 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet). Ook kunnenBij de algemene beginselentoepassing van behoorlijk bestuurartikel 54, zoals het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginselderde lid, ertoe nopen dattweede volzin Participatiewet hanteert de SVB eveneens het beleid dat zij geheel of gedeeltelijk van herziening of intrekking afziet als sprake is van dringende redenen. De SVB hanteert in dit verbandmatigt de terugwerkende kracht van de volgende beleidsregelsherziening of intrekking niet indien de toepassing van de zes-maanden-jurisprudentie gunstiger is voor de betrokkene. Zie SB1327 over zes-maanden-jurisprudentie.

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van dringende redenen spelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol, zoals het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. De SVB hanteert in dit verband de volgende beleidsregels.

De SVB gaat niet tot herziening met volledig terugwerkende kracht over als de uitkeringsgerechtigde al zijn verplichtingen is nagekomen, en hij voorts niet heeft kunnen begrijpen dat de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd verleend. In een dergelijk geval wordtherziet de SVB de uitkering in beginsel zonder terugwerkende kracht herzien. Deze regel vloeit wat betreft remigratievoorzieningen direct voort uit artikel 136c, vierde lid Remigratiewet. Het kan voorkomen dat de uitkeringsgerechtigde hierdoor een niet te rechtvaardigen voordeel geniet. In die situatie beperkt de SVB de herziening tot het bedrag van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewetvoordeel dat de betrokkene heeft genoten.

Is het niet tijdig herzien van de uitkering een gevolg van een fout van de SVB, maar heeft de belanghebbendebetrokkene deze fout kunnen onderkennen, dan vindt herziening of intrekking in beginsel plaats met volledig terugwerkende kracht.

Bij de beantwoording van de vraag of de betrokkene heeft kunnen onderkennen dat hij te veel ontving hanteert de SVB de volgende stelregels:

  • Bij de beoordeling of de betrokkene kon onderkennen dat hem ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering werd verleend wordtpast de SVB het gesteldebeleid in Deel I, BijzonderSB1071 over bijzonder geval, SB1071 mutatis mutandis toegepasttoe.
  • De SVB pleegt bijBij toekenning van een uitkering aandeelt de gerechtigde mede te delenSVB aan betrokkene mee welke feiten en omstandighedenwijzigingen hij spontaan aan de SVB moet melden. Hiertoe verwijst de SVB in de toekenningsbeschikking naar het overzicht van te melden wijzigingen op de website van de SVB. Als deze mededeling heeft plaatsgevonden gaat de SVB ervan uit dat het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat deze feiten en omstandigheden van invloed konden zijn op de uitkering.

Voorts wordt met toepassing van artikel 3:4 Awbziet de SVB wegens dringende redenen geheel of gedeeltelijk af van herziening afgezien als de bijzondere omstandigheden van het geval leiden tot het oordeel dat een volledig terugwerkende kracht kennelijk onredelijkonevenredig is. Bij de beoordeling of er sprake is van kennelijke onredelijkheidonevenredigheid hecht de SVB belang aan:

  • de mate waarin aan de belanghebbendebetrokkene een verwijt kan worden gemaakt; en
  • de mate waarin aan de SVB een verwijt kan worden gemaakt en.
  • de mate waarin herziening met volledig terugwerkende kracht en de hiermee gepaard gaande terugvordering onevenredig ingrijpend is in het dagelijkse leven van de belanghebbende.

Als de SVBvolledige herziening op grond van deze factoren van oordeelonevenredig is dat volledige herziening kennelijk onredelijk is, wordtmatigt de SVB de terugwerkende kracht van de herziening of intrekking gematigd.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 17a AOW, artikel 34 Anw, artikel 14a AKW, artikel 13 Uitvoeringsbesluit16, tweede
lid OBR, artikel 6c Remigratiewet

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2008mei 2021