Onderwerp: Bezoek-historie

Verhoging wegens wijziging van de omstandigheden (SB1075)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het ouderdomspensioen en, de Anw-uitkering en de overbruggingsuitkering moeten worden verhoogd als de belanghebbende door een wijziging van de omstandigheden voor een hoger pensioen of een hogere uitkering in aanmerking komt.

De herziening van het pensioenouderdomspensioen, de Anw-uitkering of de uitkeringoverbruggingsuitkering door een wijziging van de omstandigheden die leidt tot een verhoging, gaat in op de eerste dag van de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden (artikel 17, tweedederde lid AOW en, artikel 19 Anw en artikel 16, tweede lid OBR). Voor de AOW wijkt de SVB van deze hoofdregel af als de herziening van het ouderdomspensioen het gevolg is van de inkoop van niet verzekerde tijdvakken door de pensioengerechtigde of zijn echtgenoot. De SVB herziet het ouderdomspensioen in dat geval op het moment dat de verschuldigde premie volledig is voldaan. Zij verhoogt het ouderdomspensioen met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de maand waarin de aanvraag om inkoop is gedaan, mits de premie binnen de door de SVB gestelde termijn is betaald.

De AKW kent geen expliciete bepaling met betrekking tot de herziening van kinderbijslag wegens een wijziging van omstandigheden die een verhoging van de kinderbijslag tot gevolg heeft. Ondanks dat feit wordt de SVB geacht om ook tot herziening van reeds vastgestelde kinderbijslagrechten over te gaan indien zich een wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan. De herziening geldt in dat geval met ingang van het kwartaal waarin op de peildatum de gewijzigde omstandigheden van kracht zijn.

Wijzigingen van omstandigheden die plaatsvinden na het vertrek van de remigrant kunnen binnen de systematiek van de Remigratiewet niet leiden tot verhoging van de aan een persoon toegekende remigratievoorzieningen.

Als de wijziging van de omstandigheden die leidt tot een verhoging van het AOW-pensioen of de overbruggingsuitkering, meer dan een jaar na de maand waarin deze heeft plaatsgevonden aan de SVB wordt gemeld, wordtherziet de SVB het AOW-pensioen - behoudensof de overbruggingsuitkering in bijzondere gevallen waarin sprake is van hardheid -beginsel met een jaar terugwerkende kracht van een jaar verhoogd.

Uit artikel 17, derde lid AOW en artikel 16, tweede lid OBR volgt dat de SVB in bijzondere gevallen bevoegd is meer dan één jaar terugwerkende kracht aan de verhoging te verlenen. De SVB maakt gebruik van deze bevoegdheid in bijzondere gevallen waarin het van hardheid zou getuigen om de terugwerkende kracht tot een jaar te beperken. De beleidsregels die zijn beschreven in SB1070, SB1071, SB1072 en SB1073 over terugwerkende kracht van meer dan een jaar zijn daarbij van toepassing. Voor de toepassing van de OBR gaat de SVB er - gelet op de voorwaarden voor het recht op overbruggingsuitkering - van uit dat aan het vereiste van hardheid is voldaan.

Voor de Anw geldt dezegeen wettelijke beperking van de terugwerkende kracht niet. De Anw kent namelijk geen uitkeringsverhogende aspecten, met uitzonderingDoet zich een wijziging van verlaging van inkomen en het verbreken van een gezamenlijke huishoudingomstandigheden voor die wordt gevoerd ten behoeveleidt tot een verhoging van de verzorging van een hulpbehoevende. Is daarvan sprake,Anw-uitkering dan wordtverhoogt de SVB de Anw-uitkering verhoogd met ingang van de eerste dag van de maand waarin de wijziging van omstandigheden heeft plaatsgevonden (zie de artikelen 19 en 67, zesde lid 9 Anw).

VoorDe AKW kent geen bepaling over de verhogingherziening van kinderbijslag met terugwerkende kracht zoektwegens een wijziging van omstandigheden die leidt tot een verhoging van de kinderbijslag. Desondanks acht de SVB aansluiting bij artikel 14, derde lid AKWzich gehouden om ook tot herziening van kinderbijslagrechten over te gaan als sprake is van een wijziging in de omstandigheden die leidt tot een verhoging. De SVB verhoogt de kinderbijslag wordt - eveneens behoudens bijzondere gevallenin dat geval met hardheid - metingang van de eerste peildatum waarop de gewijzigde omstandigheden van kracht zijn. Op grond van artikel 14, derde lid AKW geldt daarbij een maximale terugwerkende kracht van een jaar verhoogd.

Wat het ouderdomspensioen betreft is de SVB op grond van artikel 17, tweede lid AOW in bijzondere gevallen bevoegd meer dan één jaar terugwerkende kracht aan de verhoging te verlenen. De vraag of er sprake is van een bijzonder geval wordt beoordeeld aan de handParticipatiewet bevat geen bepalingen ten aanzien van de criteria, vermeld in Deel I, § 5.2.1.1. In bijzondere gevallen maakt de SVB gebruikherziening van haar bevoegdheid als het van hardheid zou getuigen de terugwerkende kracht van de verhogingAIO-aanvulling die leidt tot een jaar te beperkenverhoging van de AIO-aanvulling. Of sprake is van hardheid wordt beoordeeld aanDe SVB leidt uit de hand van de regels vermeldartikelen 11, 19 en 45, eerste lid Participatiewet in Deel I, § 5.2.1.2samenhang bezien af dat het recht op AIO-aanvulling ook in dat geval moet worden herzien. De mate van terugwerkende kracht wordt beoordeeld aan de hand van de regels vermeldSVB past in dat geval het beleid toe in Deel I, § 5.2.1.3SB1309 over verhoging AIO-aanvulling wegens wijziging van de omstandigheden.

Een overeenkomstig beleid pastDoor de systematiek van de SVB toe met betrekking tot de verhoging met terugwerkende krachtRemigratiewet kunnen wijzigingen van kinderbijslag. Ten aanzien van de Anw,omstandigheden die geen beperkingplaatsvinden na het vertrek van de terugwerkende kracht van eenremigrant niet leiden tot verhoging kent, komt dit beleid nietvan de aan de ordeeen persoon toegekende remigratievoorzieningen.

Grondslag

artikel 17, leden 1 en 3 AOW, artikel 19 en 67, zesde lid Anw, artikel 14 AKW en artikel 16 OBR

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2007oktober 2017