Onderwerp: Bezoek-historie

Mate van terugwerkende kracht (SB1073)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 08-03-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De mate van terugwerkende kracht van het recht op het pensioen of de nabestaandenuitkering hangt af van de omvang van het schadebedrag. De SVB verleent zoveel terugwerkende kracht als nodig is om het vastgestelde schadebedrag te compenseren, met een maximum van vijf jaar gerekend vanaf het moment van de aanvraag. Bij het bepalen van deze termijn is aansluiting gezocht bij de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen tot betaling van periodieke geldsommen (art. 3:308 BW).

Als schadebedrag merkt de SVB aan het verschil tussen de voor betrokkene geldende minimumnorm en zijn netto inkomen in de in aanmerking te nemen periode, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen schadebedrag nooit hoger kan zijn dan het recht waarop betrokkene in de desbetreffende periode ten hoogste aanspraak had kunnen maken.

Naar boven