Onderwerp: Bezoek-historie

Mate van terugwerkende kracht (SB1073)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De mate van terugwerkende kracht van het recht op het pensioen, de nabestaandenuitkering of de kinderbijslag hangt af van de omvang van het schadebedrag. De SVB verleent zoveel terugwerkende kracht als nodig is om het vastgestelde schadebedrag te compenseren, met een maximum van vijf jaar gerekend vanaf het moment van de aanvraag. Bij het bepalen van deze termijn is aansluiting gezocht bij de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen tot betaling van periodieke geldsommen (art. 3:308 BW).

Als schadebedrag merkt de SVB aan het verschil tussen de voor betrokkene geldende minimumnorm en zijn netto inkomen in de in aanmerking te nemen periode, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen schadebedrag nooit hoger kan zijn dan het recht waarop betrokkene in de desbetreffende periode ten hoogste aanspraak had kunnen maken.

Indien een te late aanvraag om kinderbijslag veroorzaakt wordt door besluitvorming van de overheid waardoor de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde eerder het recht op kinderbijslag aan te tonen (zie SB1071 over bijzonder geval), blijft de toets aan hardheid achterwege en kent de SVB kinderbijslag toe met een maximale terugwerkende kracht van vijf jaar.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven