Onderwerp: Bezoek-historie

Terugwerkende kracht van meer dan een jaar (SB1070)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In bijzondere gevallen waarin de AOW-, Anw-, kinderbijslag- of TOG 2000Anw-aanvraag meer dan één jaar te laat werdwordt ingediend, is de SVB bevoegd de desbetreffendedeze uitkering met een terugwerkende kracht van meer dan één jaar toe te kennen. Als een aanvraag meer dan één jaar te laat wordtis ingediend toetst de SVB eerst of er sprake is van een bijzonder geval. Alleen als dit het geval is, is de SVB bevoegd de uitkering met een terugwerkende kracht van meer dan één jaar toe te kennen. Van deze bevoegdheid maakt de SVB alleen gebruik als het van hardheid zou getuigen, de terugwerkende kracht tot één jaar te beperken. Dit beleid is in de jurisprudentie in algemene zin aanvaard (zie CRvB 1 juli 1998).

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 16, tweede lid 2 AOW, artikel 33, lid 4 Anw, artikel 14,vierde lid 3 AKW en artikel 6, lid 3Anw
TOG 2000

Besluit beleidsregels SVB 20082016