Onderwerp: Bezoek-historie

Toekenning zonder aanvraag (SB1067)
Geldigheid:18-06-2020 t/m 08-03-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In enkele situaties kent de SVB een uitkering toe zonder dat daarvoor een aanvraag is gedaan. Het gaat om de ambtshalve toekenning van een AOW-pensioen en de automatische toekenning van kinderbijslag voor het tweede kind en volgende kinderen.

AOW-pensioen

De SVB gebruikt de bevoegdheid om een pensioen ambtshalve toe te kennen aan personen die in het buitenland wonen als de SVB al een uitkeringsrelatie heeft met de betrokkene of zijn partner. Dit betekent dat de SVB een AOW-pensioen ambtshalve toekent aan de volgende personen:

  • de jongere partner van de pensioengerechtigde, mits de pensioengerechtigde voor die partner een toeslag ontvangt;
  • de Anw-gerechtigde;
  • gerechtigden op een remigratie-uitkeringen partners van gerechtigden op een remigratie-uitkering.
     

Kinderbijslag

Bij de geboorte van het eerste kind bevordert de SVB de aanvraag om kinderbijslag, zie SB1065 over toekenning op aanvraag. Bij de geboorte van volgende kinderen kent de SVB automatisch kinderbijslag toe als na de geboorte van het kind aangifte is gedaan bij de burgerlijke stand in Nederland. De toekenning van kinderbijslag vindt dan plaats op basis van gegevensuitwisseling tussen de basisregistratie personen (BRP) en de SVB.

Eventuele fouten in deze gegevensuitwisseling die tot gevolg hebben dat de SVB de kinderbijslag niet of niet tijdig toekent, komen voor risico en rekening van de SVB. In deze gevallen kent de SVB de kinderbijslag voor het volgende kind toe met een terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar. De SVB zoekt voor deze termijn aansluiting bij de civielrechtelijke verjaringstermijn bij geldvorderingen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze termijn wordt berekend vanaf het moment waarop de SVB de fout in de gegevensuitwisseling heeft geconstateerd, of de betrokkene heeft gemeld dat hij geen kinderbijslag voor het volgende kind heeft ontvangen.

Naar analogie van artikel 14, derde lid AKW laat de SVB de kinderbijslag echter niet vroeger ingaan dan een jaar voorafgaand aan de eerste dag van het kalenderkwartaal tijdens welke de aangifte van de geboorte van het volgende kind is gedaan.  

Grondslag

artikel 14, tweede lid AOW, artikel 14, derde lid AKW

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB juni 2020

Naar boven