Onderwerp: Bezoek-historie

Toekenning zonder aanvraag (SB1067)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In enkele situaties kent de SVB een uitkering toe zonder dat daarvoor een aanvraag is gedaan. Het gaat om de ambtshalve toekenning van een AOW-pensioen en de automatische toekenning van kinderbijslag voor het tweede kind en volgende kinderen.

De SVB gebruikt de bevoegdheid om een pensioen ambtshalve toe te kennen bij personen die in het buitenland wonen. De SVB gaat daartoe over indien zij al een uitkeringsrelatie heeft met de betrokkene of zijn partner. Dit betekent dat de SVB een AOW-pensioen ambtshalve toekent aan de volgende personen:

  • de jongere partner van de pensioengerechtigde, mits de pensioengerechtigde voor die partner een toeslag ontvangt;
  • de Anw-gerechtigde;
  • gerechtigden op een remigratie-uitkeringen partners van gerechtigden op een remigratie-uitkering.

Bij de geboorte van het eerste kind bevordert de SVB de aanvraag om kinderbijslag, zie SB1065 over toekenning op aanvraag. Bij de geboorte van volgende kinderen kent de SVB automatisch kinderbijslag toe als na de geboorte van het kind binnen dertig dagen aangifte is gedaan bij de burgerlijke stand in Nederland. De toekenning van kinderbijslag vindt dan plaats op basis van gegevensuitwisseling tussen de basisregistratie personen (BRP) en de SVB. Eventuele fouten in deze gegevensuitwisseling die tot gevolg hebben dat de SVB de kinderbijslag niet of niet tijdig toekent, komen voor risico en rekening van de SVB. In deze gevallen kent de SVB de kinderbijslag toe met een terugwerkende kracht van maximaal een jaar; dit is conform het beleid beschreven in SB1076 over terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit op verzoek van de belanghebbende wegens een fout van de SVB. Deze termijn wordt berekend vanaf het moment waarop de SVB de fout in de gegevensuitwisseling heeft geconstateerd, dan wel de betrokkene een verzoek om herziening heeft ingediend.

Bij aangiftes vanaf dertig dagen na de geboorte en in alle overige situaties, berust de verantwoordelijkheid voor het indienen van een aanvraag bij de betrokkene.

Grondslag

artikel 14, tweede lid AOW, artikel 14, leden 1 en 2 AKW

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017

Naar boven