Onderwerp: Bezoek-historie

Toekenning op aanvraag en postume aanvraag (SB1065)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Om voor een AOW-pensioen, Anw-uitkering, kinderbijslag , een overbruggingsuitkering, een tegemoetkoming op grond van de TOG, een voorschot of eenmalige uitkering op grond van de TAS dan wel een eenmalige uitkering op grond van de TNS in aanmerking te komen moet een aanvraag worden ingediend bij de SVB.

De SVB bevordert aanvragen om kinderbijslag voor in Nederland wonende personen die nog geen kinderbijslag ontvangen, als zij na de geboorte van een kind binnen dertig dagen aangifte doen bij de burgerlijke stand. Als reeds recht op kinderbijslag bestaat, wordt bij de geboorte van volgende kinderen geen aanvraag bevorderd. De toekenning van kinderbijslag vindt dan automatisch plaats op basis van gegevensuitwisseling tussen de GBA en de SVB. Ook in deze situatie moet aangifte bij de burgerlijke stand binnen dertig dagen na de geboorte plaatsvinden.

Eventuele fouten in de gegevensuitwisseling tussen de GBA en de SVB die tot gevolg hebben dat de kinderbijslag niet of niet tijdig wordt toegekend, komen voor risico en rekening van de SVB. De kinderbijslag wordt in dergelijke gevallen - conform het beleid beschreven in SB1076 over terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit ten voordele van de belanghebbende - ambtshalve of op verzoek toegekend met een terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar. Deze termijn wordt berekend vanaf het moment waarop de SVB de fout in de gegevensuitwisseling heeft geconstateerd, dan wel de betrokkene een verzoek om herziening heeft ingediend.

Bij aangiftes vanaf dertig dagen na de geboorte en in alle overige situaties, berust de verantwoordelijkheid voor het indienen van een aanvraag bij de betrokkene.

De SVB bevordert aanvragen om AOW-pensioen voor in Nederland wonende personen die de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a AOW bereiken. Deze personen ontvangen een half jaar voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, een aanvraagformulier van de SVB.

Indien een AOW-gerechtigde overlijdt en de langstlevende (huwelijks-)partner buiten Nederland woont, bevordert de SVB dat de achterblijvende partner een aanvraag om een Anw-uitkering indient, als uit de gegevens blijkt dat hierop mogelijk recht bestaat. Eveneens bevordert de SVB een aanvraag om wezenuitkering indien bij het overlijden van een AOW- of Anw-gerechtigde uit de dossiergegevens van betrokkene blijkt dat mogelijk een recht op wezenuitkering bestaat.

De SVB is met het Instituut Asbestslachtoffers overeengekomen dat dit instituut een aanvraag voor een eenmalige uitkering op grond van de TAS en TNS zal bevorderen indien het in het desbetreffende geval een positief advies kan verstrekken aangaande het recht op een voorschot of een eenmalige uitkering.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 14, eerste lid AOW en artikel 33, eerste lid Anw en artikel 14, leden 1 en 2
AKW, artikel 13 OBR, artikel 6, leden 1 en 2 TOG, artikel 7, leden 1 en 2 TAS, artikel 5,
leden 1 en 2 TNS

Toekenning op aanvraag

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven