Onderwerp: Bezoek-historie

Toekenning op aanvraag (SB1065)
Geldigheid:18-06-2020 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Om voor een AOW-pensioen, AKWeen Anw-uitkering, of Anwkinderbijslag, een AIO-aanvulling, een overbruggingsuitkering, een remigratie-uitkering, een tegemoetkomingvoorschot op grond van de TOG 2000TAS 2014 dan wel een voorschot of eenmalige uitkeringtegemoetkoming op grond van de TASTNS in aanmerking te komen moet een aanvraag worden ingediend bij de SVB.

De SVB bevordert aanvragen om kinderbijslagAOW-pensioen voor in Nederland wonende personen die nog geen kinderbijslag ontvangen,de pensioengerechtigde leeftijd als zij na de geboorte van een kind binnen dertig dagen aangifte doen bijbedoeld in artikel 7a AOW bereiken. Deze personen ontvangen vijf maanden voordat zij de burgerlijke stand. Als reeds recht op kinderbijslag bestaatpensioengerechtigde leeftijd bereiken, wordt bij de geboorteeen brief van volgende kinderen geen aanvraag bevorderd. De toekenning van kinderbijslag vindt dan automatisch plaatsde SVB waarin zij worden gewezen op basis van gegevensuitwisseling tussen de GBA en de SVB. Ookmogelijkheid om elektronisch een aanvraag in deze situatie moet aangifte bij de burgerlijke stand binnen dertig dagen na de geboorte plaatsvindente dienen. Zie ook SB3195 over indiening en gegevensverstrekking.

Eventuele fouten in de gegevensuitwisseling tussen de GBA en deDe SVB die tot gevolg hebben dat de kinderbijslag niet of niet tijdig wordt toegekend, komen voor risicobevordert aanvragen om een overbruggingsuitkering zoveel mogelijk op basis van inkomensgegevens uit de polisadministratie en rekeningvermogensgegevens van de SVBBelastingdienst. De kinderbijslag wordt in dergelijke gevallen - conform het beleid beschreven in Deel I, § 5.3.1.2 - ambtshalve of op verzoek toegekend met een terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar. Deze termijn wordt berekend vanaf het moment waarop de SVB de fout in de gegevensuitwisseling heeft geconstateerd, dan wel de betrokkene een verzoek om herziening heeft ingediend.

Bij aangiftes vanaf dertig dagen naPersonen aan wie de SVB een onvolledig AOW-pensioen heeft toegekend, ontvangen twee maanden voor de geboorte en in alle overige situaties, berustingangsdatum van het AOW-pensioen een brief van de verantwoordelijkheid voor het indienen vanSVB waarin ze worden gewezen op de mogelijkheid om een aanvraag bij de betrokkeneAIO-aanvulling aan te vragen.

De SVB bevordert aanvragen om AOW-pensioen voorIndien een in Nederland wonende personen die binnenkort 65 jaar worden. Depersoon overlijdt, wijst de SVB ontvangt daarvande achterblijvende huwelijkspartner of geregistreerde partner in een opgave vanbrief op de gemeenten. Deze personen ontvangenmogelijkheid om een half jaar voordat zij 65 jaar worden, een aanvraagformulier van de SVBnabestaandenuitkering aan te vragen.

Indien een AOW-gerechtigde overlijdt, en de langstlevende (huwelijks-)partner jonger is dan 65 jaar en woont buiten Nederland woont, dan bevordert de SVB dat de achterblijvende partner een aanvraag om een Anw-uitkering indient, als uit de gegevens blijkt dat hierop mogelijk recht bestaat. Eveneens wordtbevordert de SVB een wezen- of halfwezenuitkering bevorderdaanvraag om wezenuitkering indien bij het overlijden van een AOW- of Anw-gerechtigde uit de dossiergegevens van betrokkene blijkt dat mogelijk een recht op een van de genoemde uitkeringenwezenuitkering bestaat.

De SVB bevordert aanvragen om kinderbijslag voor in Nederland wonende personen die nog geen kinderbijslag ontvangen, als zij na de geboorte van een kind aangifte doen bij de burgerlijke stand. Als al recht op kinderbijslag bestaat, bevordert de SVB bij de geboorte van volgende kinderen geen aanvraag. De toekenning van kinderbijslag vindt dan automatisch plaats op basis van gegevensuitwisseling tussen de BRP en de SVB. Zie SB1067 over toekenning zonder aanvraag.

In alle overige situaties, berust de verantwoordelijkheid voor het indienen van een aanvraag bij de betrokkene.

De SVB is met het Instituut Asbestslachtoffers overeengekomen dat dit instituut een aanvraag voor een eenmalige uitkeringvoorschot op grond van de TAS 2014 en een tegemoetkoming op grond van de TNS zal bevorderen indien het in het desbetreffende geval een positief advies kan verstrekken aangaandeover het recht op een voorschot of een eenmalige uitkeringtegemoetkoming.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 14, eerste lid 1 AOW en artikel 33, eerste lid 1 Anw en artikel 14, leden 1 en 2 AKW, artikel
643, eerste lid jo, artikel 47b Participatiewet, artikel 13 OBR, artikel 14, leden 1 en 2 TOG 2000TAS 2014, artikel 75, leden 1 en 6 TAS2 TNS

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2007juni 2020

Naar boven