Onderwerp: Bezoek-historie

Toekenning op aanvraag (SB1065)
Geldigheid:18-06-2020 t/m 08-03-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Om voor een AOW-pensioen, een Anw-uitkering, kinderbijslag, een AIO-aanvulling, een overbruggingsuitkering, een remigratie-uitkering, een voorschot op grond van de TAS 2014 dan wel een tegemoetkoming op grond van de TNS in aanmerking te komen moet een aanvraag worden ingediend bij de SVB.

De SVB bevordert aanvragen om AOW-pensioen voor in Nederland wonende personen die de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a AOW bereiken. Deze personen ontvangen vijf maanden voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, een brief van de SVB waarin zij worden gewezen op de mogelijkheid om elektronisch een aanvraag in te dienen. Zie ook SB3195 over indiening en gegevensverstrekking.

De SVB bevordert aanvragen om een overbruggingsuitkering zoveel mogelijk op basis van inkomensgegevens uit de polisadministratie en vermogensgegevens van de Belastingdienst.

Personen aan wie de SVB een onvolledig AOW-pensioen heeft toegekend, ontvangen twee maanden voor de ingangsdatum van het AOW-pensioen een brief van de SVB waarin ze worden gewezen op de mogelijkheid om een AIO-aanvulling aan te vragen.

Indien een in Nederland wonende persoon overlijdt, wijst de SVB de achterblijvende huwelijkspartner of geregistreerde partner in een brief op de mogelijkheid om een nabestaandenuitkering aan te vragen.

Indien een AOW-gerechtigde overlijdt en de langstlevende (huwelijks-)partner buiten Nederland woont, bevordert de SVB dat de achterblijvende partner een aanvraag om een Anw-uitkering indient, als uit de gegevens blijkt dat hierop mogelijk recht bestaat. Eveneens bevordert de SVB een aanvraag om wezenuitkering indien bij het overlijden van een AOW- of Anw-gerechtigde uit de dossiergegevens van betrokkene blijkt dat mogelijk een recht op wezenuitkering bestaat.

De SVB bevordert aanvragen om kinderbijslag voor in Nederland wonende personen die nog geen kinderbijslag ontvangen, als zij na de geboorte van een kind aangifte doen bij de burgerlijke stand. Als al recht op kinderbijslag bestaat, bevordert de SVB bij de geboorte van volgende kinderen geen aanvraag. De toekenning van kinderbijslag vindt dan automatisch plaats op basis van gegevensuitwisseling tussen de BRP en de SVB. Zie SB1067 over toekenning zonder aanvraag.

In alle overige situaties, berust de verantwoordelijkheid voor het indienen van een aanvraag bij de betrokkene.

De SVB is met het Instituut Asbestslachtoffers overeengekomen dat dit instituut een aanvraag voor een voorschot op grond van de TAS 2014 en een tegemoetkoming op grond van de TNS zal bevorderen indien het in het desbetreffende geval een positief advies kan verstrekken over het recht op een voorschot of een tegemoetkoming.

Grondslag

artikel 14, eerste lid AOW en artikel 33, eerste lid Anw en artikel 14, leden 1 en 2  AKW, artikel 43, eerste lid jo, artikel 47b Participatiewet, artikel 13 OBR, artikel 14,  leden 1 en 2 TAS 2014, artikel 5, leden 1 en 2 TNS

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB juni 2020

Naar boven