Onderwerp: Bezoek-historie

Huisgenoten (SB1064)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 7: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De bepalingen van de TAS-Regeling is 2014 over het recht op voorschot bij de ziekte maligne mesothelioom zijn van overeenkomstige toepassing op huisgenoten van werknemers. Dit betekent dat de voor werknemers geldende eisen en beleidsregels betreffendein SB1063 over het voorschot enbij de eenmalige uitkering, eveneensziekte maligne mesothelioom ook van toepassing zijn op huisgenoten.

Een huisgenoot komt slechts in aanmerking voor een voorschot of eenmalige uitkering als ten tijde van de asbestblootstelling sprake is geweest van een duurzaam hoofdverblijf met de werknemer. De SVB hanteert het uitgangspunt dat van gezamenlijk hoofdverblijf in ieder geval sprake is geweest indien de huisgenoot ten tijde van de asbestblootstelling:

  • met de werknemer gehuwd was, of
  • het eigen of aangehuwde kind van de werknemer en minderjarig was.

  • met de werknemer gehuwd was, of
  • het eigen of aangehuwde kind van de werknemer en minderjarig was.

Aan het criterium van duurzaamheid wordt voldaan als het gezamenlijk hoofdverblijf minimaal zes maanden heeft geduurd. Dit blijkt uit de toelichting op de regeling waarmee de TAS is uitgebreid tot huisgenoten2014. Indien echter vaststaat dat een relevante asbestblootstelling heeft plaatsgevonden vanIn geval het gezamenlijk hoofdverblijf minder dan zes maanden heeft geduurd, beschouwtmerkt de SVB een gezamenlijkdit hoofdverblijf van werknemer en huisgenoottoch als duurzaam aan, indien vaststaat dat een relevante asbestblootstelling heeft plaatsgevonden en de periodeperioden van gezamenlijk verblijf en asbestblootstelling elkaar geheel overlappen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 107, artikel 10a8 en artikel 10b9 TAS

Besluit beleidsregels SVB 20132016