Onderwerp: Bezoek-historie

Remigratiewet (SB1059)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB verstaat onder een schriftelijk bewijs als bedoeld in artikel 2, lid 1eerste lid, onder b van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet een door de bevoegde autoriteiten van het bestemmingsland afgegeven document waaruit blijkt dat het de remigrant en zijn meeremigrerende partner en kinderen is toegestaan gedurende ten minste een jaar na het vertrek uit Nederland onafgebroken in het bestemmingsland te verblijven.

Van remigratie door beide echtgenoten als bedoeld in het tweede lid is naar het oordeel van de SVB sprake als beide echtgenoten binnen de termijn van zes maanden na dagtekening van de toekenningsbeschikking als bedoeld in artikel 13 van het Besluit voorzieningen Remigratiewet, dan wel in geval van verlenging van die termijn binnen uiterlijk twaalf maanden na dagtekening van die beschikking zijn geremigreerd (zie Deel I, § 5.3.2.5Bijzonderheden met betrekking tot de Remigratiewet, SB1081).

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerdDe tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de volgende wetsartikelenoverige delen van de beleidsregels (het deel AOW, zoals die luidden op 4 april 2007Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 2, lid 1eerste lid, onder b en tweede lid 2 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20072012

Naar boven