Onderwerp: Bezoek-historie

Recht op AOW, Anw en kinderbijslag in het buitenland (SB1058)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 11: 26-09-2019 t/m 17-06-2020  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De hiervoor genoemde bepalingen zijn door middelOp grond van de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) aanartikelen 8a en 9a AOW, de AOW,artikelen 32a en 32b Anw en artikel 7b AKW toegevoegd. Doel van deze bepalingen is datvindt export van uitkeringen naar het buitenland niet plaatsvindt of beperkt wordt indienplaats. Op grond van artikel 7, tweede lid OBR bestaat ook geen recht op overbruggingsuitkering als de rechthebbende niet in Nederland woont. In dit artikel zijn het land waarnaar export zou plaatsvinden onvoldoende controle optweede, derde en vijfde lid van artikel 8a AOW van overeenkomstige toepassing verklaard. Daarom geldt het beleid over de rechtmatige betalingexport van uitkeringen in het kader van de uitkering kan worden uitgeoefendAOW ook voor de OBR.

Hoofdregel voor de AOW, Anw en OBR is dat een gedeeltelijk (AOW) of geen (Anw en AKWOBR) of slechts een gedeeltelijk recht (AOW) op uitkering bestaat indienals de belanghebbende of een gezinslid van wie hetbetrokkene niet in Nederland woont. Voor de AKW geldt als hoofdregel dat geen recht op of de hoogte van de uitkering mede afhankelijk is,kinderbijslag bestaat als het kind niet in het buitenlandNederland woont. Van deze hoofdregel kan worden afgeweken:Het begrip wonen in de hiervoor genoemde bepalingen wijkt niet af van het begrip wonen bij de beoordeling van ingezetenschap. De beleidsregels in SB1022 over ingezetene/wonen zijn daarom van overeenkomstige toepassing.

Bijzonderheden voor de AOW en Anw

  • Voor personen die wonen in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een uitkering kan bestaan. Een dergelijk recht kan bestaan ongeacht de vraag of het verdrag dan wel besluit handhavingsbepalingen bevat.
  • Voor bepaalde categorieën personen en voor personen wonend in Aruba, in Curaçao, in Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba op grond van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen.
De AOW, Anw en het Besluit regels export uitkeringen bevatten uitzonderingen op de hoofdregel dat er een gedeeltelijk of geen recht op uitkering bestaat als de betrokkene niet in Nederland woont. Een van de uitzonderingen doet zich voor als de betrokkene woont in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een uitkering kan bestaan. Een andere uitzondering geldt voor betrokkenen die een beroep kunnen doen op het overgangsrecht van de artikelen 62 AOW, 62a AOW, 68 Anw of 68a Anw. Met betrekking tot deze uitzonderingen voert de SVB het volgende beleid.

Het begrip Betrokkenen die wonen in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op uitkering kan bestaan wonen in de hiervoor weergegeven bepalingen uit de AOW, Anw en AKW wijkt niet af van het begrip wonen bij de beoordeling van ingezetenschap. De beleidsregels in Deel I, Ingezetene / wonen, SB1022 zijn dus van overeenkomstige toepassing.

IndienAls een betrokkene woont in een land waarnaar export van een uitkering mogelijk is op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie, bestaat ook recht op die uitkering ook indienals de betrokkene zelf geen rechten kan ontlenen aan het verdrag of het besluit als zodanig geen rechten kan ontlenen (bijvoorbeeld omdat hij niet onder de personele werkingssfeer van het verdrag of besluit valt). Het is echter wel noodzakelijk dat de uitkering onder de materiële werkingssfeer van het verdrag valt. Indien bijvoorbeeld een verdrag alleen ziet op ouderdomspensioenen en nabestaandenuitkeringen, kan dit verdrag er niet toe leiden dat in het verdragsland recht op kinderbijslag bestaatof besluit valt. Dit leidt de SVB af uit de tekst vanen de bepalingenparlementaire geschiedenis van de Wet BEUartikelen 8a en de parlementaire geschiedenis van deze bepalingen9a AOW en 32a en 32b Anw.

De Ministerminister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt de landen bekend waarin recht op een uitkering kan bestaan op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie kan bestaan. De SVB gaat ervan uit dat deze bekendmaking slechts declaratoire werking heeft, zodat. Dit betekent dat een persoonbetrokkene die woont in een land waarin recht op uitkering kan bestaan op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie wel, ook recht op uitkering kan bestaan, recht heeft op deze uitkering ook indienals het land niet voorkomt op de lijst van landen die door de minister is bekendgemaakt.

Betrokkenen op wie het overgangsrecht van de artikelen 62 en 62a AOW, of de artikelen 68 en 68a Anw van toepassing is

De artikelen 62 AOW en 68 Anw bevatten overgangsrecht voor bepaalde betrokkenen die op 31 december 1999 niet in een verdragsland woonden en recht hadden op een AOW-pensioen of Anw-uitkering. Daarnaast bevatten de artikelen 62a, eerste lid AOW en 68a, eerste lid Anw overgangsrecht voor betrokkenen die in een verdragsland wonen en die hun recht op uitkering (gedeeltelijk) zouden verliezen, als gevolg van buitenwerkingtreding van het verdrag door opzegging, beëindiging van de voorlopige toepassing of een daarmee gelijk te stellen situatie.

Ten aanzienHet overgangsrecht is van een aantal landen istoepassing zolang de betrokkene blijft wonen in 2002 besloten dat de bepalingen vanhetzelfde land en blijft voldoen aan de Wet BEU niet worden toegepast, ondanksvoorwaarden voor het feit dat met die landen nog geen verdrag is gesloten datrecht op AOW-pensioen of Anw-uitkering. De SVB legt de export van uitkeringen naar die landen mogelijk maakt. Dit hield verband metzinsnede "blijft voldoen aan de voorwaarden voor het feitrecht" zo uit, dat weliswaar vóórmoet zijn voldaan aan de materiële voorwaarden voor het moment waarop de overgangstermijn van de Wet BEU verstreek - 1 januari 2003 - overeenstemming was bereikt over de tekst van een verdragrecht als bedoeld in Hoofdstuk III, maar dat de beoogde toepassing van het verdrag per 1 januari 2003 nietparagraaf 1, AOW respectievelijk Hoofdstuk 3, afdeling 1, Anw. Geen vereiste is gerealiseerd. In afwachting van de ondertekening en ratificatie van de betreffende verdragen, handelde de SVB alsof in de betrokken landendat het recht op uitkering op grond van een verdrag bestondaanvraag is vastgesteld. Ten tijdeDe SVB baseert deze uitleg mede op het arrest van de vaststellingHoge Raad van deze beleidsregels geldt deze handelwijze uitsluitend nog ten aanzien van Mexico8 april 2011 waarin een soortgelijk overgangsrecht aan de orde was.

Bijzonderheden voor de AKW

Hoofdregel van artikel 7b AKW is dat er geen recht op kinderbijslag bestaat als het kind niet in Nederland woont. Op grond van de AKW, het Besluit regels export uitkeringen en op grond van verdragsbepalingen gelden er uitzonderingen op deze hoofdregel. Een van de uitzonderingen is dat wel recht op kinderbijslag bestaat als het kind niet in Nederland woont, maar er een verdrag van toepassing is dat in de weg staat aan toepassing van artikel 7b AKW. Met betrekking tot deze uitzondering voert de SVB het volgende beleid.

Verdragen die in de weg staan aan toepassing van artikel 7b AKW

Toepassing van artikel 7b AKW is in strijd met de verdragen met: Australië, Bosnië-Herzegovina, Canada, Indonesië, Israël, Kaapverdië (tot 1 juli 2019), Kosovo, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Quebec, Servië, Suriname, Tunesië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Op grond van deze verdragen mag het recht op kinderbijslag niet worden beëindigd of verminderd vanwege het feit dat het kind woont op het grondgebied van de andere verdragsluitende partij. Daarvoor is wel noodzakelijk dat de betrokkene onder de personele werkingssfeer van het verdrag valt.

Verder blijkt uit de uitspraak van de CRvB van 14 februari 2019 dat toepassing van artikel 7b AKW soms in strijd is met artikel 33, eerste lid van het verdrag met Turkije. Hiervan is sprake als:

  • het kind in Turkije woont;
  • de betrokkene uitsluitend de Turkse nationaliteit heeft; en
  • de betrokkene werkzaamheden in loondienst verricht in Nederland, of een uitkering op grond van de WW of ZW ontvangt.

​Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan past de SVB artikel 7b AKW niet toe.

Wijziging, opzegging of beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag dat aan de toepassing van artikel 7b AKW in de weg staat

MochtArtikel 41b AKW bevat overgangsrecht voor betrokkenen van wie het recht op kinderbijslag eindigt door de onderhandelende partijen alsnog worden besloten af te zienwijziging, opzegging, beëindiging van het sluitende voorlopige toepassing van een verdrag, dan moeten reeds betaalde uitkeringen of een daarmee gelijk te stellen situatie. Dit artikel is niet van toepassing als het verdrag voorziet in beginseleen overgangsregeling die specifiek bedoeld is voor de beëindiging van de export van kinderbijslag. Daarnaast past de SVB artikel 41b AKW niet toe als onverschuldigd betaaldhet verdrag een algemene overgangsbepaling bevat die bepaalt dat een recht op uitkering dat is verkregen op grond van het verdrag niet mag worden aangemerktbeëindigd in geval van opzegging van dat verdrag. De SVB zal in dat geval met inachtneminggeeft hiermee toepassing aan de uitspraak van het vertrouwensbeginsel niet overgaan tot terugvordering vande CRvB van 12 december 2014. Uit deze uitspraak blijkt dat de bedragenkinderbijslag een duuruitkering is die onverschuldigdkan zijn betaald'verkregen' op grond van een verdrag. Uit de uitspraak van de CRvB van 29 juli 2011 volgt dat rechten die worden ontnomen als gevolg van de wijziging van een verdrag ook vallen onder de bescherming van een verdragsbepaling als hiervoor is bedoeld.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 8a, artikel 9a, artikel 62, artikel 62a AOW, artikel 32a, artikel 32b Anw, artikel 7b AKW68, artikel 2 Wet68a Anw
van 9 december 2004, Stb. 2004, 715

artikel 7b, artikel 41b AKW, artikel 7, tweede lid OBR

Besluit beleidsregels internationaalWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2012september 2019