Onderwerp: Bezoek-historie

Schuldige nalatigheid (SB1050)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 31-10-2017  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een persoon die verplicht verzekerde krachtensverzekerd is voor de volksverzekeringswetten de verschuldigde premiepremies niet voldoet, beslist de SVB datof sprake is van schuldig nalaten als bedoeld in artikelde artikelen 13 AOW en 10 OBR. Schuldige nalatigheid leidt tot een korting op het ouderdomspensioen of de overbruggingsuitkering.

Het beleid vanVoordat de SVB is om, behoudens gevallen waarin artikel 61, tweede lid, of artikel 62 Wfsveen beslissing neemt over de schuldige nalatigheid probeert zij de oorzaak van het niet betalen van toepassing is,de premies te trachten een onderzoek in te stellen bij de betrokkene om de oorzaakachterhalen, tenzij het gevallen betreft waarin artikel 61, tweede lid of artikel 62 Wfsv van het niet betalen te achterhalentoepassing is. Als de betrokkene aangeeft dat er omstandigheden zijn op grond waarvan het niet betalen hem niet kan worden verweten, wordt zorgvuldig beoordeeldbeoordeelt de SVB of er van een niet toerekenbaar niet betalen sprake is. Financiële en sociale aspecten spelen daarbij een rol. Ernstige verslaving, detentie, schuldsanering en faillissement aan de zijde van de verzekerdebetrokkene, of een inkomen op volstrekt minimumniveaubeneden de bijstandsnorm kunnen bijvoorbeeld omstandigheden vormen omop grond waarvan de SVB betrokkene niet tot schuldig-nalatigverklaring over te gaan. nalatig verklaart.

Blijkt niet van bijzondere omstandigheden waarom betrokkene niet heeft betaald, dan vindtverklaart de SVB betrokkene schuldig-nalatigverklaring plaats nalatig. Van bijzondere omstandigheden is in ieder geval geen sprake als het niet betalen van de verschuldigde premie het gevolg is van:

  • de terugvordering van een voorlopige teruggaaf (CRvB 13 september 2013);
  • het handelen of nalaten van een gemachtigde (CRvB 21 februari 2014);
  • de wijze van bedrijfsvoering (CRvB 16 januari 2002).

Lukt het niet om betrokkene te bereiken, of reageert hij niet, en wijzen de door de Belastingdienst aangedragen gegevens op schuldige nalatigheid, dan wordtverklaart de SVB betrokkene eveneens schuldig nalatig verklaard.

De artikelen 61 en 62 Wfsv zijn op 1 januari 2006 in werking getreden. Uit de uitspraak van de CRvB van 27 augustus 2009 vloeit voort dat deze bepalingen ook van toepassing zijn op de beoordeling van schuldige nalatigheid over tijdvakken gelegen voor 1 januari 2006.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 13 AOW, artikel 10 OBR, artikel 61 en artikel 62 Wfsv

Besluit beleidsregels SVB 20112016

Naar boven