Onderwerp: Bezoek-historie

Inkomenstoets, herleiding naar maandinkomen (SB1049)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 31-10-2017  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De AOW-pensioengerechtigde wiensdie voor 1 januari 2015 is gehuwd, voor die datum recht heeft op ouderdomspensioen en van wie de (huwelijks)partner jonger is dan 65 jaarde pensioengerechtigde leeftijd, heeft mogelijkerwijsmogelijk recht op een toeslag. De volledige toeslag op het AOW-pensioen voor een pensioengerechtigde met een jongere zijn (huwelijks)partner wordt toegekend zolang het inkomen van de partner nihil is. Als de partner inkomen uit arbeid of in verband met arbeid verwerftoverig inkomen heeft, wordt dit inkomen geheel of gedeeltelijk op de toeslag in mindering gebracht. In geval voor de partner geen recht op toeslag bestaat vanwege een te hoog inkomen van die partner, volgt uit artikel 8, tweede lid AOW onder meer dat vanaf 1 januari 2015 geen recht op toeslag meer kan ontstaan als gevolg van een wijziging van het inkomen. Artikel 8, derde lid AOW maakt hierop een uitzondering voor de situatie waarin het recht op toeslag is geëindigd als gevolg van een incidentele stijging van het inkomen van de partner. Het beleid over het begrip 'incidentele stijging van het inkomen' is opgenomen in SB1297.

Volgens artikel 10, vierde lid AOW worden nadere regels gesteld met betrekking tot de vaststelling van het inkomen. Dit is gebeurd in het Inkomensbesluit AOW 1996.

De hoogte van de nabestaandenuitkering is eveneens inkomensafhankelijk. Inkomsten van de Anw-gerechtigde worden geheel of gedeeltelijk op de nabestaandenuitkering in mindering gebracht. Volgens artikel 10, tweede lid Anw worden nadere regels gesteld met betrekking tot de vaststelling van het inkomen, alsmede de periode waarop de vaststelling betrekking heeft. Dit is gebeurd in het Inkomens- en samenloopbesluit Anw.

Uitgangspunt in AOW en Anw is, dat het doorDe hoogte van de partner ofnabestaandenuitkering en de Anw-gerechtigde in een bepaalde maand verworven inkomen op de toeslag of de nabestaandenuitkering over die maand in mindering wordt gebrachtoverbruggingsuitkering zijn eveneens inkomensafhankelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussenVoor de nabestaandenuitkering geldt dat inkomen uit arbeid gedeeltelijk en inkomen in verband met arbeid. Van hetoverig inkomen uit arbeid wordt een deel vrijgelaten. Het inkomen in verband met arbeid wordt geheel gekort op de toeslag of de nabestaandenuitkeringin mindering wordt gebracht. Voor personen die ten tijde van de inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet een weduwenpensioen op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet ontvingen geldt een deels afwijkende regeling, die is opgenomen in artikel 67 Anw.

Voor de overbruggingsuitkering geldt dat inkomen uit arbeid gedeeltelijk en overig inkomen geheel in mindering wordt gebracht. Daarnaast geldt voor de opening van het recht op overbruggingsuitkering op grond van artikel 4, eerste lid, onder b OBR een aparte inkomenstoets. Het hierna volgende beleid is niet van toepassing op deze inkomenstoets.

AlsHet Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (hierna: Inkomensbesluit) bepaalt wat moet worden verstaan onder inkomen uit arbeid wordt ingevolge de beide inkomensbesluiten aangemerkt het loonen overig inkomen. In geval van werknemers in de zin van de werknemersverzekeringen sluit dit besluit voor de invulling van het loonbegrip aan bij de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). In geval van personen die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen maar wel werknemer zijn, sluit het Inkomensbesluit voor de invulling van het loonbegrip aan bij de Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Voor de vaststelling van de hoogte van het overig inkomen verwijst het Inkomensbesluit noch naar de Wfsv noch naar de Wet LB 1964. Het beleid van de SVB is om bij de vaststelling van inkomen in verband met arbeid eveneenshet overig inkomen aan te sluiten bij de bepalingen van de Wfsv.

De SVB hanteert het beleid dat ook als inkomen in verband met arbeid wordt aangemerkt een uitkering waarop recht bestaat maar die niet aangevraagd wordt of in ontvangst wordt genomen. De reden voor dit beleidVolgens artikel 2:4, eerste lid, onder j, Inkomensbesluit is dat wordt vermeden dat belanghebbenden een hogere uitkering op grond van de AOW of Anw kunnen krijgen door het nietoverig inkomen in ontvangst nemende zin van andere inkomensaansprakende AOW. Dit achtDe SVB beschouwt de SVB in strijd metvergoeding Zvw en de hiërarchie van inkomensbronnen die in de inkomensafhankelijkheidtegemoetkoming Anw niet als een uitkering op grond van de AOW-toeslagAnw en de Anw-uitkering besloten ligt. derhalve niet als overig inkomen.

Artikel 84:1, eerste tot en met achtste lid van de inkomensbesluitenInkomensbesluit schrijft voor datop welke wijze het inkomen dient te worden bepaald op het tot een bedrag per maand herleide inkomen dat wordt verworven in de maand waarover recht op uitkering bestaat. Indien dit voorschrift leidt tot een kennelijk onredelijk resultaat, gevengeeft artikel 10 van het Inkomensbesluit AOW 1996 en artikel 134:1, negende lid van het Inkomens- en samenloopbesluit AnwInkomensbesluit de SVB de bevoegdheid het inkomen op andere wijze te bepalen. Ten aanzien van deze bepalingenbepaling voert de SVB het volgende beleid:

 • Vast inkomen dat met een periodiciteit van een maand tot uitbetaling komt, wordt toegerekend aan de maand waarin het wordt genoten. Op deze wijze wordt aangesloten bij de systematiek van de AOW en Anw en de beide inkomensbesluiten, waarin wordt uitgegaan van een uitbetaling van de AOW-toeslag dan wel de nabestaandenuitkering per maand en van bepaling en verrekening van het inkomen per maand.
 • In geval van periodiek loon dat met een andere periodiciteit dan eens per maand wordt betaald, of ingeval het loon afhankelijk is van het aantal werkdagen, wordt het inkomen herleid tot een inkomen per maand.
 • Winst uit onderneming wordt geacht gelijkelijk over het boek- of kalenderjaar te zijn genoten.
 • Incidentele uitkeringen zoals overwerkvergoedingen, winstdelingsuitkeringen en eindejaarsuitkeringen, worden conform de standaardsystematiek van artikel 16 Wfsv juncto artikel 13a Wet op de loonbelasting 1964 toegerekend aan het tijdstip waarop ze worden genoten. Dit leidt er over het algemeen toe dat een incidentele uitkering in mindering wordt gebracht in de maand waarin deze wordt uitbetaald. Uit een uitspraak van de CRvB van 15 november 2002 volgt echter dat deze regel kan leiden tot een kennelijk onredelijk resultaat ingeval een incidentele uitkering door - maandelijkse - opbouw tot stand is gekomen en deze uitkering geheel of gedeeltelijk is opgebouwd vóór het moment waarop recht op nabestaandenuitkering of ouderdomspensioen is ontstaan. In een dergelijk geval geeft de SVB toepassing aan artikel 10 van het Inkomensbesluit AOW dan wel artikel 13 van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw en neemt het gedeelte van de incidentele uitkering dat is opgebouwd voordat recht op de nabestaandenuitkering of AOW-pensioen is ontstaan, niet in aanmerking als in mindering te brengen inkomen.
 • Ingeval recht op een uitkering bestaat, rekent de SVB bij nabetalingen de bedragen toe aan de uitkeringstermijnen waarover recht bestaat.

Op grond van artikel 8, derde lid van beide inkomensbesluiten heeft de SVB de bevoegdheid om bij per maand wisselende inkomsten op basis van een geschat inkomen een gemiddeld inkomen te bepalen, op basis waarvan de AOW-toeslag of de nabestaandenuitkering kan worden vastgesteld. In dat geval dient ieder half jaar een herberekening plaats te vinden op basis van het reëel genoten inkomen.

Bij

 • De SVB rekent incidentele betalingen zoals: overwerkvergoedingen, winstdelingsuitkeringen en eindejaarsuitkeringen, toe aan het tijdstip waarop ze worden genoten. Dit leidt er over het algemeen toe dat een incidentele uitkering in mindering wordt gebracht in de maand waarin deze wordt uitbetaald. Uit een uitspraak van de CRvB van 15 november 2002 volgt echter dat deze regel kan leiden tot een kennelijk onredelijk resultaat als een incidentele uitkering door - maandelijkse - opbouw tot stand is gekomen en deze uitkering geheel of gedeeltelijk is opgebouwd vóór het moment waarop recht op nabestaandenuitkering of ouderdomspensioen is ontstaan. In een dergelijk geval geeft de SVB toepassing aan artikel 4:1, negende lid Inkomensbesluit. Op grond daarvan neemt de SVB het gedeelte van de incidentele uitkering dat is opgebouwd voordat recht op de nabestaandenuitkering of AOW-pensioen is ontstaan, niet in aanmerking als in mindering te brengen inkomen.
 • Als de SVB een uitkering in mindering brengt, rekent de SVB bedragen die worden nabetaald toe aan de uitkeringstermijnen waarop de nabetaling betrekking heeft. In het geval van een eenmalige betaling van aanvullend pensioen die voortvloeit uit een indexering door een pensioenfonds neemt de SVB deze betaling geheel in aanmerking in de maand van uitbetaling.
wisselende inkomsten vraagt de SVB de betrokkene zelf een schatting te maken van het te verwachten inkomen per maand. Periodiek onderzoekt de SVB het werkelijk genoten inkomen. Als dit inkomen gedurende de volledige periode, of gedurende een deel daarvan, heeft gelegen binnen de grenzen waartussen een gekorte toeslag of nabestaandenuitkering wordt verleend, wordt het recht over de betreffende periode vastgesteld met behulp van het gemiddelde inkomen per maand in deze periode. Voor zover het inkomen buiten deze grenzen heeft gelegen wordt de hoogte van het recht vastgesteld op basis van het feitelijk in de betreffende maand genoten inkomen. In totaal ontvangt betrokkene dan een even groot bedrag aan toeslag of nabestaandenuitkering als hij zou ontvangen bij vaststelling per maand op basis van het feitelijk genoten inkomen.

Artikel 10Daarnaast wijkt de SVB met toepassing van het Inkomensbesluit AOW 1996 en artikel 134:1, negende lid van het Inkomensbesluit Anw gevenin de SVB de bevoegdheidvolgende gevallen af te wijken van de voorgeschreven wijze van inkomensvaststelling indien deze tot een kennelijk onredelijk resultaat leidt.bepalingen in het besluit:

Met

 • Voor een kleine groep AOW-gerechtigden met een wegens inkomen gekorte toeslag valt het gezinsinkomen lager uit dan het gezinsinkomen van AOW-gerechtigden van wie het gezinsinkomen bestaat uit een AOW-pensioen met volledige toeslag. De verklaring hiervoor is dat de Nederlandse loonheffing verschillende tarieven kent voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a hebben bereikt en personen die die leeftijd nog niet hebben. Als de Nederlandse loonheffing tot resultaat heeft dat het netto inkomen van de AOW-gerechtigde en zijn partner lager uitvalt dan het netto AOW-pensioen met volledige toeslag, verlaagt de SVB het overig inkomen van de partner zodanig, dat het netto gezinsinkomen van de AOW-gerechtigde even hoog is als het netto AOW-pensioen met volledige toeslag. Of dit beleid toegepast moet worden beoordeelt de SVB zoveel mogelijk zelf, aan de hand van de door de AOW-gerechtigde aangeleverde gegevens over zijn inkomen en dat van zijn partner.
 • Ten aanzien van nabestaanden van personen die als Belgisch grensarbeider in Nederland hebben gewerkt en die voor de jaren van arbeid in Nederland van Belgische zijde een aanvulling ontvangen op het Belgische overlevingspensioen, hanteert de SVB het volgende beleid. Om een spiraalwerking van een steeds hoger wordende aanvulling uit België en een steeds groter wordende korting op de Nederlandse nabestaandenuitkering te voorkomen, beschouwt de SVB de Belgische aanvulling niet als inkomen in de zin van het Inkomensbesluit.
 • Krachtens artikel 2:5, eerste lid Inkomensbesluit worden vakantiebonnen niet aangemerkt als inkomen uit arbeid of overig inkomen. Een vakantiebon wordt aan sommige werknemers en uitkeringsgerechtigden verstrekt en vervangt de vakantie-uitkering waarop de meeste werknemers of uitkeringsgerechtigden aanspraak kunnen maken. In sommige situaties vervangt de vakantiebon eveneens de loondoorbetaling tijdens verlof. Op het moment dat een vakantiebon wordt verzilverd wordt het daardoor verkregen inkomen door de SVB als inkomen in de zin van het Inkomensbesluit aangemerkt. De SVB voert daarbij als beleid dat zij slechts het gedeelte van de vakantiebon dat bedoeld is als loondoorbetaling tijdens verlof in aanmerking neemt als inkomen. Het gedeelte van de vakantiebon dat bedoeld is als vakantie-uitkering wordt derhalve niet in mindering gebracht op de uitkering. Dit beleid hanteert de SVB eveneens bij reserveringen van loon voor vakantie- en verlofperioden bij uitzendkrachten.
betrekking tot de AOW heeft de SVB het volgende beleid vastgesteld. Voor een kleine groep AOW-gerechtigden met een wegens inkomen gekorte toeslag valt het gezinsinkomen lager uit dan het gezinsinkomen van AOW-gerechtigden van wie het gezinsinkomen bestaat uit AOW-pensioen met een volledige toeslag. De verklaring hiervoor is dat voor de Nederlandse loonheffing verschillende tarieven gelden voor personen ouder en jonger dan 65 jaar. In een dergelijke situatie hanteert de SVB het beleid dat artikel 10 van het Inkomensbesluit AOW 1996 toegepast wordt als de Nederlandse loonheffing tot resultaat heeft dat het netto inkomen van de AOW-gerechtigde en zijn partner lager uitvalt dan het netto AOW-pensioen met volledige toeslag. De SVB verlaagt in dat geval het inkomen in verband met arbeid van de partner zodanig, dat het netto gezinsinkomen van de AOW-gerechtigde even hoog is als het netto AOW-pensioen met volledige toeslag. De SVB beoordeelt zoveel mogelijk zelf wanneer artikel 10 van het Inkomensbesluit toepassing verdient. Zij doet dit aan de hand van de door de AOW-gerechtigde aangeleverde gegevens over zijn inkomen en dat van zijn partner.

Aangezien deze problematiek niet speelt voor Anw-gerechtigdenOp grond van artikel 4:1, zesde lid, is het hierboven weergegeven beleid slechtsInkomensbesluit heeft de SVB de bevoegdheid om bij per maand wisselende inkomsten op basis van toepassingeen geschat inkomen een gemiddeld inkomen te bepalen. In dat geval dient na een periode van ten hoogste twaalf maanden een herberekening plaats te vinden op de AOWbasis van het reëel genoten inkomen.

Artikel 13Bij wisselende inkomsten vraagt de SVB de betrokkene een schatting te maken van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw wordt doorte verwachten inkomen per maand. Periodiek onderzoekt de SVB toegepast ten aanzien van nabestaanden van personen die als Belgisch grensarbeider in Nederland hebben gewerkthet werkelijk genoten inkomen. Als dit inkomen gedurende de volledige periode, of gedurende een deel daarvan, voor zover deze nabestaanden voorheeft gelegen binnen de grenzen waartussen een gekorte toeslag of nabestaandenuitkering wordt verleend, wordt het recht over de jaren van arbeid in Nederlandbetreffende periode vastgesteld met behulp van Belgische zijde een aanvulling ontvangen op het Belgische overlevingspensioengemiddelde inkomen per maand in deze periode. Om een spiraalwerking van een steeds hoger wordende aanvulling uit België en een steeds groter wordende korting op de Nederlandse nabestaandenuitkering te voorkomenVoor zover het inkomen buiten deze grenzen heeft gelegen wordt de Belgische aanvulling niet als inkomenhoogte van het recht vastgesteld op basis van het feitelijk in de zinbetreffende maand genoten inkomen. In totaal ontvangt betrokkene dan een even groot bedrag aan toeslag of nabestaandenuitkering als hij zou ontvangen bij vaststelling per maand op basis van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw beschouwdfeitelijk genoten inkomen.

Krachtens de artikelen 3, tweede lid, onder a, en de artikelen 7, tweede lid, onder e, van het Inkomensbesluit AOW 1996 en het Inkomens- en samenloopbesluit Anw (artikelen niet opgenomen in deze bundel) worden vakantiebonnen niet als inkomen uit of in verband met arbeid aangemerkt. Een vakantiebon wordt aan sommige werknemers en uitkeringsgerechtigden verstrekt en vervangt de vakantie-uitkering waarop de meeste werknemers of uitkeringsgerechtigden aanspraak kunnen maken. In sommige situaties vervangt de vakantiebon eveneens de loondoorbetaling tijdens verlof. Op het moment dat een vakantiebon wordt verzilverd wordt het daardoor verkregen inkomen door de SVB als inkomen in de zin van het Inkomensbesluit AOW 1996 en het Inkomens- en samenloopbesluit Anw aangemerkt. De SVB hanteert daarbij ingevolge artikel 10 van het Inkomensbesluit AOW 1996 en artikel 13 van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw als beleid dat slechts het gedeelte van de vakantiebon dat bedoeld is als loondoorbetaling tijdens verlof in aanmerking wordt genomen als inkomen. Het gedeelte van de vakantiebon dat bedoeld is als vakantie-uitkering wordt derhalve niet in mindering gebracht op de uitkering. Dit beleid hanteert de SVB eveneens bij reserveringen van loon voor vakantie- en verlofperioden bij uitzendkrachten.

Op 21 juni 2000 heeft de CRvB uitgesproken dat uit de artikelen 8 en 10 AOW voortvloeit datDe SVB brengt alleen het Inkomensbesluit AOW er niet toe kan leiden dat inkomen op de toeslag in mindering wordt gebrachtdat betrekking heeft op het tijdvak waarover In geval het recht op AOW-toeslag, als dit inkomen niet direct is gerelateerd aan arbeidAnw-uitkering of overbruggingsuitkering bestaat. Voorts heeftAls het inkomen van de CRvB in uitspraken van 5 juli 2000betrokkene betrekking heeft op een volledige kalendermaand en 28 februari 2001 bepaald dat een buitenlandse wettelijke ouderdomsverzekering naar aard en strekkinghet recht op AOW-toeslag, Anw-uitkering of overbruggingsuitkering niet overeenkomt met een aanvullend ouderdomspensioen zoals bedoeld in artikel 7op de eerste dag van de maand ingaat of eindigt, eerste lid, onder c vanneemt de SVB niet het Inkomensbesluit AOW 1996volledige inkomen over die maand in aanmerking. Uit de genoemde uitspraken van de CRvB leidtIn plaats daarvan brengt de SVB afalleen het inkomen in mindering dat inbetrekking heeft op het kadergedeelte van de AOW in ieder gevalmaand waarover recht op uitkering bestaat. Voor deze tijdsevenredige berekening maakt het niet alsuit op welke dag van die maand het inkomen in mindering mogen worden gebracht:is uitbetaald.

 • studiebeurzen;
 • uitkeringen op grond van de Anw;
 • niet op arbeid gebaseerde uitkeringen aan oorlogsslachtoffers;
 • niet op arbeid gebaseerde buitenlandse wettelijke uitkeringen;
 • buitenlandse wettelijke (vervroegde) ouderdomsuitkeringen ongeacht of de uitkering op arbeid is gebaseerd.

In het kaderOp grond van de Anw brengtartikel 4:3, eerste lid Inkomensbesluit rekent de SVB niet alsin euro's uitgedrukt inkomen om in mindering:euro's met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen.

 • studiebeurzen;
 • buitenlandse wettelijke uitkeringen, tenzij deze naar aard en strekking overeenkomen met een loondervingsuitkering of een bedrijfsbeëindigingsvergoeding als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder c en d van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw.

Met betrekking totIn gevallen van hyperinflatie gaat de omrekeningSVB uit van in buitenlandseeen meer recente koers. Van hyperinflatie is volgens het beleid van de SVB sprake als valuta uitgedrukt inkomen en koerswijzigingen wordt verwezen naar het in Deel Ibinnen één kwartaal een devaluatie ten opzichte van de euro ondergaan van 20 procent of meer, § 2.4.3.4 beschreven beleidof als valuta tijdens twee aaneensluitende kwartalen een devaluatie ten opzichte van de euro ondergaan van 10 procent of meer per kwartaal.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 8 AOW, artikel 3, lid 1, artikel 8 en artikel 10 Inkomensbesluit AOW 1996en 11 AOW,
artikel 10, artikel 18, artikel 1919 en 67 Anw, artikel 67, lid 19 OBR en artikel 2:2, aanhef en onder b en c2:4, 4:1 en lid 2 Anw,4:
artikel 3, lid 1, artikel 8 en artikel 13 Inkomensbesluit Anw Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregels SVB 20072016