Onderwerp: Bezoek-historie

Vrijwillige verzekering voor in de EU wonende uitkeringsgerechtigden (SB1048)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Tot 1 januari 2006 was het mogelijk dat in de EU, EER of Zwitserland wonende personen wel verplicht verzekerd waren ingevolge de werknemersverzekeringen of de Ziekenfondswet maar niet verplicht verzekerd waren voor de overige Nederlandse socialezekerheidswetten. Naar aanleiding van het arrest van het HvJ EG van 7 juli 2005 (Van Pommeren-Bourgondiën) is in artikel 40 AOW en artikel 63e Anw bepaald dat deze personen zich alsnog vrijwillig kunnen verzekeren voor de AOW en de Anw over voor 1 januari 2006 gelegen perioden. De voorwaarden waaronder de vrijwillige verzekering wordt aangegaan, zijn geregeld in het Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW voor in de Europese Unie wonende uitkeringsgerechtigden (Stb. 2005, 720).

De nieuwe mogelijkheid om alsnog een vrijwillige verzekering af te sluiten is beperkt tot personen die verplicht verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen. Hiertoe rekent de SVB niet de personen die in aanmerking komen voor huwelijkse tijdvakken op grond van Bijlage VI bij Vo. 1408/71. Zie in dit verband voorts het beleid dat is beschreven in Deel II, Vrijwillige verzekering, SB2155.

Voor de vrijwillige verzekering geldt een aanvraagtermijn van twee jaren, te rekenen vanaf 1 januari 2006. Verzoeken die na afloop van deze termijn worden ingediend, worden door de SVB steeds als een bijzonder geval aangemerkt (zie ook Deel I, Bijzonder geval, SB1071). De reden hiervoor is dat de rechtspositie van de onderhavige groep personen onderhevig is geweest aan een dermate wisselend rechtsregime dat de juiste implicaties van het Europese recht voor de betrokkenen niet langer duidelijk kunnen zijn, terwijl over het nieuwe recht op vrijwillige verzekering geen individuele voorlichting kan worden gegeven. In gevallen waarin de vrijwillige verzekering ertoe leidt dat alsnog een Anw-uitkering kan worden toegekend of een ouderdomspensioen moet worden herzien, geschiedt de toekenning dan wel herziening vanwege het bijzondere karakter van de getroffen regeling met volledig terugwerkende kracht.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 40 AOW, artikel 63e Anw en artikel 4 Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW
voor in de Europese Unie wonende uitkeringsgerechtigden

Besluit beleidsregels SVB 2011

Naar boven