Onderwerp: Bezoek-historie

Waardering buitenlandse premies bij inkomensvaststelling (SB1046)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 26-09-2019 t/m 17-06-2020  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 3.3. Besluit Wfsv schrijft voor op welke wijze de SVB de premie die is verschuldigd voor toelating tot de vrijwillige verzekering dient vast te stellen.

IngevolgeOp grond van het derde lid van artikel 3.3 Besluit Wfsv kan voor de vaststellingSVB uitgaan van de belastbare som een lagere belastbare som worden vastgesteld dan de maximale belastbare somhet feitelijk premie-inkomen als bedoeld in de onderdelen b van het eerste en het tweede lid van artikel 3.3 Besluit Wfsv. Bij de verlagingvaststelling van de maximaal belastbare somhet feitelijk premie-inkomen neemt de SVB de premies van buitenlandse particuliere inkomensdervingsverzekeringen op gelijke wijze in aanmerking als de premies voor buitenlandse sociale verzekeringenwettelijke inkomensdervingsverzekeringen. Eerstbedoelde premies zijn als persoonlijke verplichtinguitgave voor inkomensvoorziening aftrekbaar van de belastbare somhet premie-inkomen. Omdat daarmee het eindresultaat uiteindelijk gelijk is aan de situatie waarin premies voor sociale verzekeringenwettelijke inkomensdervingsverzekeringen op het inkomen worden ingehouden, maakt de SVB voor de inkomensvasstellinginkomensvaststelling geen onderscheid tussen de particulier betaalde premies en socialede wettelijke verzekeringspremies.

In artikel 3.3, vijfde lid, Besluit Wfsv is bepaald dat de minimumpremie voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode (inkoop) gelijk is aan de premie die verschuldigd is over het op het moment van aanvraag geldende wettelijk minimumloon (inclusief vakantietoeslag). Voor inkoop van jaren waarin de vrijwillig verzekerde jonger was dan 22 jaar wordt daarbij uitgegaan van het op het moment van aanvraag geldende wettelijk minimum jeugdloon. De SVB hanteert het beleid dat zij voor elk te verzekeren kalenderjaar in de inkoopperiode uitgaat van de leeftijd die de vrijwillig verzekerde had op 1 januari van dat jaar.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 3.3, leden 1,2 en 3 Besluit Wfsv

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2010september 2019