Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvraag (SB1043)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 5: 25-08-2011 t/m 30-08-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De artikelen 35 en 38 AOW en 63a Anw regelen de mogelijkheid om na beëindiging van de verplichte verzekering deze op vrijwillige basis voort te zetten dan welof bij aanvang van de verplichte verzekering tot ‘inkoop’ over te gaan van de achterliggende niet verzekerde periode. De aanvraag voor vrijwillige verzekering moet worden ingediend binnen een termijn van één jaar na beëindiging van de verplichte verzekering dan wel vijfrespectievelijk tien jaar na aanvang van de verplichte verzekering.

De SVB hanteertUit het beleid dat na beëindigingoogpunt van de verplichte verzekering een schriftelijk of elektronisch verzoek om informatie over vrijwillige verzekeringdienstverlening bevordert de aanvraagtermijn van één jaar stuit. Om de aanvraag daadwerkelijk te effectueren, dient de belanghebbende binnen twaalf weken na het moment van stuiting zijn aanvraagformulierSVB aanvragen voor vrijwillige verzekering bij de SVB ingediend te hebben. Dit beleid vindt evenzeer toepassing als een verzoekbekende personen die potentieel het recht hebben om informatie dat bij een ander bestuursorgaan dan de SVB is ingediend, naarzich vrijwillig te verzekeren. Het betreft onder meer de SVB is doorgezonden. volgende categorieën personen:

  • de AOW-gerechtigde die Nederland metterwoon verlaat;
  • de jongere echtgenoot van een persoon met een AOW-pensioen, indien de SVB verneemt dat deze met de pensioengerechtigde Nederland metterwoon verlaat;
  • de gezinsleden die tot het huishouden behoren van degene die zich heeft aangemeld voor vrijwillige verzekering;
  • nabestaanden met een Anw-uitkering indien bekend is dat zij Nederland metterwoon verlaten;
  • personen die bij de SVB of bij het socialeverzekeringsorgaan van hun woonland een aanvraag om AOW-pensioen hebben ingediend binnen een jaar na het einde van hun verplichte verzekering.

De verantwoordelijkheid voor het indienen van een aanvraag blijft echter te allen tijde bij de betrokkene zelf berusten.

Een aanvraagDe termijn van tien jaar die geldt tevensvoor de ‘inkoop’ vangt aan op het moment waarop betrokkene voor tot het huishouden behorende gezinsledeneerst verzekerd wordt ingevolge de AOW. De SVB maakt hierbij geen onderscheid tussen verzekering op grond van artikel 6 AOW of artikel 6a AOW.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 20091 juni 2011. De wijzigingen die samenhangen metbeleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerktEG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 6, 6a, 35, lid 1eerste lid, artikel 36, lid 1eerste lid, artikel 38, lid 1eerste lid, artikel
39, lid 1eerste lid, AOW en
artikel 63a, lid 1eerste lid, artikel 63b, lid 1eerste lid, Anw

Besluit beleidsregels SVB 20092011

Naar boven