Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvraag (SB1043)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 4: 17-06-2010 t/m 24-08-2011  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De artikelen 35 en 38 AOW en 63a Anw regelen de mogelijkheid om na beëindiging van de verplichte verzekering deze op vrijwillige basis voort te zetten dan wel bij aanvang van de verplichte verzekering tot ‘inkoop’ over te gaan van de achterliggende niet verzekerde periode. De aanvraag voor vrijwillige verzekering moet worden ingediend binnen een termijn van één jaar na beëindiging van de verplichte verzekering dan wel vijftien jaar na aanvang van de verplichte verzekering.

De SVB hanteert het beleid dat na beëindiging van de verplichte verzekering een schriftelijk of elektronisch verzoek om informatie over vrijwillige verzekering de aanvraagtermijn van één jaar stuit. Om de aanvraag daadwerkelijk te effectueren, dient de belanghebbende binnen twaalf weken na het moment van stuiting zijn aanvraagformulier voor vrijwillige verzekering bij de SVB ingediend te hebben. Dit beleid vindt evenzeer toepassing als een verzoek om informatie dat bij een ander bestuursorgaan dan de SVB is ingediend, naar de SVB is doorgezonden.

Een aanvraag geldt tevens voor tot het huishouden behorende gezinsleden.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 20093 maart 2010. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 35, lid 1, artikel 36, lid 1, artikel 38, lid 1, artikel 39, lid 1, AOW en
artikel 63a, lid 1, artikel 63b, lid 1, Anw

Besluit beleidsregels SVB 20092010

Naar boven