Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdelijk in Nederland studerenden (SB1037)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit de toelichting op KB 746 blijkt dat van studie in de zin van artikel 20 sprake is indien de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding. Aan deze voorwaarde wordt volgens beleid van de SVB voldaan als meer dan de helft van de voor werkzaamheden beschikbare tijd, berekend op basis van een 38-urige werkweek, besteed wordt aan onderwijs of een beroepsopleiding. Voor de toepassing van artikel 20 KB 746 is volgens de SVB sprake van onderwijs of een beroepsopleiding wanneer is voldaan aan de volgende criteria:

  • deskundige begeleiding of toezicht door de onderwijsinstelling;
  • voorbereidend op enig examen, resulterend in een diploma of getuigschrift;
  • de mogelijkheid tot het beroepsmatig verrichten van activiteiten overeenkomstig de opleiding.

Praktische lessen of werkzaamheden worden als opleiding beschouwd voor zover deze een verplicht karakter hebben en een integrerend onderdeel van de theoretische opleiding vormen. Als het onderwijs niet aan de bovenstaande criteria voldoet, maar dient als noodzakelijke voorbereiding op ander onderwijs dat wel aan de criteria voldoet, wordt deze vooropleiding ook als onderwijs aangemerkt. Voor de beoordeling van het aantal uren dat wordt besteed aan het volgen van onderwijs worden schooluren, huiswerkuren alsmede de reistijd in verband met het volgen van het onderwijs in aanmerking genomen.

Indien een persoon 19 uren of meer per week studeert, dient te worden bezien of de reden waarom de persoon in Nederland verblijft uitsluitend bestaat uit het volgen van onderwijs. Een persoon wordt in ieder geval niet geacht uitsluitend wegens studieredenen in Nederland te wonen indien hij arbeid gaat verrichten, met uitzondering van arbeid ten behoeve van de studie zoals een stage. Tot deze regel concludeert de SVB naar analogie van artikel 8 van KB 746, waarin het verrichten van arbeid in het buitenland leidt tot beëindiging van de verzekering van tijdelijk buiten Nederland studerende personen. In die bepaling - waarvan artikel 20 het spiegelbeeld vormt - wordt geen voorwaarde gesteld aan de omvang van de arbeid.

Grondslag

artikel 8 en artikel 20 KB 746

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven