Onderwerp: Bezoek-historie

Personeel van volkenrechtelijke organisaties en hun gezinsleden (SB1034)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Personeel in dienst van een volkenrechtelijke organisatie is in beginsel niet verzekerd voor de volksverzekeringen. Hierbij kan worden onderscheiden tussen personeel dat buiten Nederland arbeid verricht (dit was van de verzekering uitgesloten op grond van artikel 10 van KB 164) en personeel dat in Nederland arbeid verricht (dit was uitgesloten op grond van artikel 13 van KB 164). Artikel 13, derde lid, van KB 164 voorzag in uitsluiting van gezinsleden van in Nederland werkend personeel. Gezinsleden van buiten Nederland werkend personeel werden niet uitgesloten van de verzekering voor de volksverzekeringen. Om te voorkomen dat ten aanzien van de gezinsleden zonder rechtvaardiging een onderscheid optreedt tussen gezinsleden al naar gelang de arbeid van het personeel binnen of buiten Nederland wordt verricht, geeft de SVB alleen toepassing aan artikel 13, derde lid, KB 164 indien de zetelovereenkomst tussen de volkenrechtelijke organisatie en Nederland tot de uitsluiting van de gezinsleden dwingt. In alle andere gevallen wordt door de SVB in afwijking van de tekst van KB 164 uitgegaan van de verzekering van de gezinsleden. Met deze beleidsregel wordt aangesloten bij de voorwaarden vervat in artikel 14, derde lid, van KB 746.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 13

Besluit beleidsregels SVB 2009

Wet- en regelgeving

Naar boven