Onderwerp: Bezoek-historie

Verzekering op grond van werken (SB1030)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Behalve ingezetenen zijn verzekerd personen die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland werkzaam zijn. Enerzijds gaat het om de persoon die arbeid verricht in dienstbetrekking en op grond daarvan onderworpen is aan de loonbelasting. Onder het begrip dienstbetrekking vallen zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke arbeidsverhouding. De SVB leidt uit de jurisprudentie af dat geen eisen mogen worden gesteld aan de omvang van de dienstbetrekking (vergelijk HvJ EG 3 mei 1990 en HR 12 juni 1991). Een vreemdeling kan alleen verzekerd zijn op grond van het verrichten van arbeid in loondienst als deze arbeid wordt verricht in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen. Anderzijds gaat het om de niet-ingezetene die in Nederland werkt als zelfstandige. Deze persoon is verzekerd als hij winst (daaronder mede begrepen negatieve winst) uit Nederlandse onderneming geniet als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, onder a Wet op de Inkomstenbelasting 2001.

Anderzijds gaat het omBinnen de niet-ingezetenegroep van personen die verzekerd is op basis van werken zijn er personen die in Nederland werkt als zelfstandige. Deze persoon is verzekerd als hij winstverblijven, maar van wie (daaronder mede begrepen negatieve winstnog) uit Nederlandse onderneming geniet als bedoeldniet gezegd kan worden dat zij naar de omstandigheden beoordeeld in artikel 7.2Nederland wonen en dus (nog) niet verzekerd zijn op basis van ingezetenschap. In een dergelijke situatie kan de verzekeringsgrond na verloop van tijd wijzigen. Indien bepaalde signalen wijzen op verzekering op grond van ingezetenschap stelt de SVB hiernaar een onderzoek in en wordt zo nodig de verzekeringsgrond aangepast. Na een periode van drie jaar onderzoekt de SVB welke verzekeringsgrond de meest aangewezen is, lid 2waarbij ten aanzien van onvoorwaardelijk tot Nederland toegelaten vreemdelingen als uitgangspunt geldt dat na drie jaar veelal sprake zal zijn van verzekering op grond van ingezetenschap, sub a Wettenzij er aanwijzingen zijn die op de Inkomstenbelasting 2001het tegendeel wijzen.

Binnen de groep van personen die verzekerd is op basis van werken zijn er personen die in Nederland verblijven, maar van wie (nog) niet gezegdHet kan wordenvoorkomen dat zij naar de omstandigheden beoordeeldeen persoon in het verleden in Nederland wonen en dus (nog) niet verzekerd zijn op basis van ingezetenschaparbeid heeft verricht maar daarvan geen bewijs meer voorhanden heeft. In een dergelijke situatie kan de verzekeringsgrond na verloop van tijd wijzigen. Indien bepaalde signalen wijzen opbeginsel leidt dit ertoe dat geen verzekering op grond van ingezetenschap stelt de SVB hiernaar een onderzoek in en wordt zo nodigwerken kan worden aangenomen. Als vaststaat dat de verzekeringsgrond aangepast. Na een periode van drie jaar onderzoekt de SVB welke verzekeringsgrond de meest aangewezen isbetrokken persoon in Nederland verbleef en hij geloofwaardig verklaart arbeid te hebben verricht, waarbij ten aanzienmaar ter zake van onvoorwaardelijk tot Nederland toegelaten vreemdelingen als uitgangspunt geldt dat na drie jaar veelaldeze arbeid geen bewijs meer kan worden verkregen, neemt de SVB wel aan dat er sprake zal zijnis geweest van verzekering op grond van ingezetenschap, tenzij er aanwijzingenwerken als aannemelijk is dat hij met zijn die op het tegendeel wijzenverblijf tot doel had arbeid in dienstbetrekking te verrichten.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving en de jurisprudentie op 7 april 20081 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werkingAnw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is getreden wel is verwerktniet aangepast.

artikel 6, lid 1eerste lid, onder b AOW en AKW, artikel 13, lid 1eerste lid, onder b Anw en
artikel 9 KB
746

Besluit beleidsregels SVB 20082014