Onderwerp: Bezoek-historie

Betekenis van de GBA (SB1029)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bij de beoordeling van het ingezetenschap steunt de SVB in de praktijk sterk op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Dit betekent dat de SVB aanneemt dat een betrokkene geen ingezetene is als hij niet in de GBA staat ingeschreven. Dit wil echter niet zeggen dat geen van de GBA-indicatie afwijkende periodes van ingezetenschap kunnen worden aangenomen. De SVB verricht nader onderzoek als zij over aanwijzingen beschikt die duiden op een van de GBA-indicatie afwijkende situatie en wanneer de betrokkene daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Ten aanzien van een vreemdeling die zonder verblijfstitel in de GBA is opgenomen, gaat de SVB er niet zonder meer van uit dat hij niet over een verblijfstitel beschikt. Voordat de uitkering wordt geweigerd of de betaling ervan wordt opgeschort, stelt de SVB de vreemdeling in de gelegenheid om aan te tonen dat de IND heeft vastgesteld dat hij rechtmatig in Nederland verblijft. Slaagt de vreemdeling daarin niet of reageert hij niet binnen de door de SVB gestelde termijn, dan gaat de SVB ervan uit dat hij niet over een verblijfstitel beschikt. De SVB is van oordeel dat zij niet de bevoegdheid heeft zelfstandig de rechtmatigheid van verblijf van een vreemdeling in Nederland vast te stellen. Ten aanzien van onderdanen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland neemt de SVB echter aan dat zij op grond van Europese regelgeving, met name Richtlijn 2004/38, een rechtstreeks verblijfsrecht in Nederland hebben. Bij deze onderdanen neemt de SVB uitsluitend aan dat sprake is van onrechtmatig verblijf als de IND dit aan de SVB meldt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven