Onderwerp: Bezoek-historie

Procedurele aspecten (SB1029)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Hetgeen hiervoor is gesteld ten aanzien van ingezetenschap laat onverlet dat de praktijk van de beoordeling zeer sterk steunt op de vraag of de betrokkene al of niet ingeschreven staat bij de GBA in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld: indien verzekerde tijdvakken voor de AOW moeten worden vastgesteld wordt aangenomen dat de betrokken persoon in beginsel niet langer ingezetene is vanaf het moment dat hij zich uit de GBA laat uitschrijven naar het buitenland. Dit wil echter niet zeggen dat geen van de GBA-indicatie afwijkende periodes van ingezetenschap kunnen worden aangenomen. Nader onderzoek zal worden verricht indien de SVB over aanwijzingen beschikt die duiden op een van de GBA-indicatie afwijkende situatie, dan wel wanneer de betrokkene daar uitdrukkelijk om verzoekt.

De inschrijving bij de GBA en de codering in de GBA van de verblijfsrechtelijke status van de belanghebbende zijn ook van bijzondere betekenis bij de uitvoering van de Koppelingswet. Bij de toepassing van de Koppelingswet gelden enkele bijzondere regels.

Ten aanzien van een vreemdeling die zonder verblijfstitel in de GBA is opgenomen wordt er niet zonder meer van uitgegaan dat hij niet over een verblijfstitel beschikt. Deze vreemdeling wordt voordat de uitkering wordt geweigerd of de betaling ervan wordt opgeschort, in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de Vreemdelingendienst heeft vastgesteld dat hij rechtmatig in Nederland verblijft. Slaagt de vreemdeling daarin niet of reageert hij niet binnen de door de SVB gestelde termijn, dan gaat de SVB ervan uit dat hij niet over een verblijfstitel beschikt. De SVB is van oordeel dat zij niet de bevoegdheid heeft zelfstandig de rechtmatigheid van verblijf van een vreemdeling in Nederland vast te stellen.

Voor onderdanen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt een bijzondere regel. De SVB leidt uit het arrest Martinez Sala van het HvJ EG af dat deze personen, indien zij bevoegd zijn op Nederlands grondgebied te verblijven, onder dezelfde voorwaarden als personen met de Nederlandse nationaliteit verzekerd zijn op grond van de volksverzekeringen of recht hebben op Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen, ongeacht of zij in het bezit zijn van een geldig document waaruit hun verblijfsrecht blijkt. Indien een onderdaan van de EU, de EER of Zwitserland zonder verblijfstitel in de GBA is opgenomen, wordt van deze persoon dan ook niet gevraagd aan te tonen dat de Vreemdelingendienst heeft vastgesteld dat hij rechtmatig in Nederland verblijft. De SVB gaat ervan uit dat de betrokkene op grond van Europese regelgeving een rechtstreeks verblijfsrecht in Nederland heeft, tenzij een bevoegde instantie op het gebied van verblijfsrecht aan de SVB meldt dat er sprake is van onrechtmatig verblijf.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven