Onderwerp: Bezoek-historie

Procedurele aspecten (SB1029)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Hetgeen hiervoor is gesteld ten aanzienBij de beoordeling van het ingezetenschap laat onverlet datsteunt de praktijk vanSVB in de beoordeling zeerpraktijk sterk steunt op de vraag of de betrokkene al of niet ingeschreven staat bij de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA in een bepaalde periode). Bijvoorbeeld: indien verzekerde tijdvakken voor de AOW moeten worden vastgesteld wordt aangenomenDit betekent dat de betrokken persoon in beginsel niet langerSVB aanneemt dat een betrokkene geen ingezetene is vanaf het moment datals hij zich uitniet in de GBA laat uitschrijven naar het buitenlandstaat ingeschreven. Dit wil echter niet zeggen dat geen van de GBA-indicatie afwijkende periodes van ingezetenschap kunnen worden aangenomen. Nader onderzoek zal wordenDe SVB verricht indien de SVBnader onderzoek als zij over aanwijzingen beschikt die duiden op een van de GBA-indicatie afwijkende situatie, dan wel en wanneer de betrokkene daar uitdrukkelijk om verzoekt.

De inschrijving bij de GBA en de codering in de GBA van de verblijfsrechtelijke status van de belanghebbende zijn ook van bijzondere betekenis bij de uitvoering van de Koppelingswet. Bij de toepassing van de Koppelingswet gelden enkele bijzondere regels.

Ten aanzien van een vreemdeling die zonder verblijfstitel in de GBA is opgenomen wordt, gaat de SVB er niet zonder meer van uitgegaanuit dat hij niet over een verblijfstitel beschikt. Deze vreemdeling wordt voordatVoordat de uitkering wordt geweigerd of de betaling ervan wordt opgeschort, stelt de SVB de vreemdeling in de gelegenheid gesteldom aan te tonen dat de VreemdelingendienstIND heeft vastgesteld dat hij rechtmatig in Nederland verblijft. Slaagt de vreemdeling daarin niet of reageert hij niet binnen de door de SVB gestelde termijn, dan gaat de SVB ervan uit dat hij niet over een verblijfstitel beschikt. De SVB is van oordeel dat zij niet de bevoegdheid heeft zelfstandig de rechtmatigheid van verblijf van een vreemdeling in Nederland vast te stellen. Ten aanzien van onderdanen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland neemt de SVB echter aan dat zij op grond van Europese regelgeving, met name Richtlijn 2004/38, een rechtstreeks verblijfsrecht in Nederland hebben. Bij deze onderdanen neemt de SVB uitsluitend aan dat sprake is van onrechtmatig verblijf als de IND dit aan de SVB meldt.

Voor onderdanen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt een bijzondere regel. De SVB leidt uit het arrest Martinez Sala van het HvJ EG af dat deze personen, indien zij bevoegd zijn op Nederlands grondgebied te verblijven, onder dezelfde voorwaarden als personen met de Nederlandse nationaliteit verzekerd zijn op grond van de volksverzekeringen of recht hebben op Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen, ongeacht of zij in het bezit zijn van een geldig document waaruit hun verblijfsrecht blijkt. Indien een onderdaan van de EU, de EER of Zwitserland zonder verblijfstitel in de GBA is opgenomen, wordt van deze persoon dan ook niet gevraagd aan te tonen dat de Vreemdelingendienst heeft vastgesteld dat hij rechtmatig in Nederland verblijft. De SVB gaat ervan uit dat de betrokkene op grond van Europese regelgeving een rechtstreeks verblijfsrecht in Nederland heeft, tenzij een bevoegde instantie op het gebied van verblijfsrecht aan de SVB meldt dat er sprake is van onrechtmatig verblijf.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving en de jurisprudentie op 7 april 20081 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werkingAnw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is getreden wel is verwerktniet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 20082014

Naar boven