Onderwerp: Bezoek-historie

Uitsluiting van verzekering op grond van de verblijfsstatus (SB1029)
Geldigheid:21-02-2019 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 7: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bij de beoordelingOp grond van het ingezetenschap steunt de SVB in de praktijk sterk op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Dit betekent dat de SVB aanneemt datAOW, Anw en AKW is een betrokkene geen ingezetene isvreemdeling niet verzekerd als hij niet rechtmatig in Nederland verblijft in de GBA staat ingeschreven. Dit wil echter niet zeggen dat geenzin van artikel 8, onder a tot en met e en l van de GBA-indicatie afwijkende periodes van ingezetenschap kunnen worden aangenomenVreemdelingenwet 2000. De SVB verricht nader onderzoek als zij over aanwijzingen beschikt die duiden op een vanEen vreemdeling verblijft rechtmatig in Nederland in de GBA-indicatie afwijkende situatie en wanneer de betrokkene daar uitdrukkelijk om verzoekt.zin van deze bepaling als hij:

  • over een geldige verblijfstitel beschikt; of
  • zijn verblijfsrecht rechtstreeks aan het Unierecht ontleent.

Ten aanzien vanDe SVB stelt een vreemdeling die zonder verblijfstitel in de GBABRP is opgenomen, gaat in de SVB er niet zonder meer van uitgelegenheid om op andere wijze aan te tonen dat hij niet over een verblijfstitel beschikt. Voordatdesondanks rechtmatig in Nederland verblijft in de uitkering wordt geweigerd of de betaling ervan wordt opgeschortzin van artikel 8, stelt de SVBonder a tot en met e en l van de vreemdeling in de gelegenheid om aan te tonen datVreemdelingenwet 2000. Dit kan door een vaststelling van de IND heeft vastgesteld dat hij rechtmatig in Nederland verblijftof door bewijs te leveren van een rechtstreeks aan het Unierecht ontleend verblijfsrecht. Slaagt de vreemdeling daarin niet of reageert hij niet binnen de door de SVB gestelde termijn, dan gaat de SVB ervan uit dat hij niet over een verblijfstitel beschikt. De SVB is van oordeel dat zij niet de bevoegdheid heeft zelfstandig de rechtmatigheid van verblijf van een vreemdelingrechtmatig in Nederland vast te stellenverblijft. Ten aanzien van onderdanen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland neemt de SVB echter aan dat zij op grond van Europese regelgeving, met name Richtlijn 2004/38, een rechtstreeks verblijfsrecht in Nederland hebben. Bij deze onderdanen neemt de SVB uitsluitend aan dat sprake is van onrechtmatig verblijf als de IND dit aan de SVB meldt.

Onderdanen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben op grond van Europese regels een rechtstreeks verblijfsrecht in Nederland. Bij deze personen neemt de SVB aan dat pas sprake is van onrechtmatig verblijf vanaf het moment dat dit door de IND is vastgesteld en bij besluit bekend is gemaakt. Dit volgt uit de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 19 maart 2013 en 20 januari 2015.

Uit het arrest Ruiz Zambrano volgt dat een staatsburger van een derde land met een kind met de Nederlandse nationaliteit een recht op verblijf in Nederland kan ontlenen aan artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dit is het geval als de weigering van het verblijfsrecht van deze ouder tot gevolg zou hebben dat het kind feitelijk wordt verplicht om Nederland en de Unie als geheel te verlaten. Uit het arrest Chavez-Vilchez volgt dat hiervan sprake is als deze ouder zorg- en opvoedingstaken verricht jegens het kind. Als hij geen zorg- en opvoedingstaken verricht, vraagt de SVB de IND om advies over de mate waarin het kind afhankelijk is van deze ouder alvorens te beslissen over de vraag of de ouder recht op verblijf ontleent aan het Unierecht.

Grondslag

De tekst Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019 van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven