Onderwerp: Bezoek-historie

Kring van verzekerden: algemeen (SB1021)
Geldigheid:09-03-2023 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De kring van verplicht verzekerden voor de AOW, de Anw, de AKW en de Wlz wordt gevormd door ingezetenen van Nederland, door niet-ingezetenen die hier te lande in loondienst werken en op grond daarvan aan de loonbelasting zijn onderworpen, en door niet-ingezetenen die in Nederland als zelfstandige werken. Sinds 1 juli 1998 (de datum van inwerkingtreding van de Koppelingswet) is op grond van de artikelen 6, tweede lid AOW, 13, tweede lid Anw,  6, tweede lid AKW en 2.1.1, tweede lid Wlz niet verzekerd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000. Het gaat hier om de vreemdeling die niet onvoorwaardelijk tot Nederland is toegelaten.
 

Op deze regels zijn uitzonderingen geformuleerd in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (KB 746). In dit besluit is aan de SVB in artikel 24 de discretionaire bevoegdheid gegeven om in geval van onbillijkheden van overwegende aard van de in het besluit gestelde regels af te wijken.
 

Ten aanzien van de kring van verzekerden moet worden opgemerkt, dat de nationaalrechtelijke situatie sterk bepaald wordt door het internationale recht, met name Verordening (EG) nr. 883/2004 en bilaterale verdragen. Indien de verordening of een verdrag van toepassing is, wordt de verzekeringspositie van de betrokkene bij voorrang op grond daarvan bepaald. Slechts indien geen internationaal instrument toepasselijk is, wordt de verzekeringspositie uitsluitend beoordeeld op basis van de nationaalrechtelijke bepalingen.
 

De beleidsregels die betrekking hebben op internationaal recht, zijn opgenomen in het deel Internationaal.

Grondslag

artikel 2 (oud), 2, 3, 6 en 6a AOW, artikel 6, 7, 13 en 13a Anw, artikel 2, 3, 6 en 6a AKW, artikel 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1 en 2.1.2 Wlz, artikel 9 KB 746, artikel 8 Vreemdelingenwet 2000

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2023

Naar boven