Onderwerp: Bezoek-historie

Nabestaande (SB1019)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Met betrekking tot de afbakening van het begrip nabestaande leidt de SVB uit de rechtspraak het volgende af.

Ten aanzien van de nabestaande geldt dat indien hij meerdere echtgenotes heeft, hij niet als nabestaande wordt aangemerkt indien één van zijn echtgenotes overlijdt.

Voor het recht op halfwezenuitkering wordt in artikel 22, tweede lid Anw een uitbreiding aan het begrip nabestaande gegeven. Daarin is bepaald dat tevens nabestaande is degene die een halfwees in zijn huishouden verzorgt als ware hij ouder. Als nabestaande in deze zin wordt aangemerkt de persoon tot wiens huishouden de halfwees duurzaam behoort. Wanneer de halfwees duurzaam tot het huishouden behoort, neemt de SVB aan dat de band tussen halfwees en verzorger zodanig is dat gezegd kan worden dat het kind door de verzorger in zijn huishouden is opgenomen als ware de verzorger de ouder van het kind. Of het verblijf in het huishouden duurzaam is wordt naar de omstandigheden beoordeeld, waarbij een beoogd verblijf van ten minste drie maanden in ieder geval als duurzaam wordt aangemerkt. De verzorger van de halfwees wordt evenwel niet als nabestaande aangemerkt indien in het onderhoud van de halfwees in belangrijke mate wordt bijgedragen door derden, tenzij de bijdrage wordt geleverd door de nog levende ouder of een andere natuurlijke persoon die van rechtswege verplicht is bij te dragen in het onderhoud van het kind. Deze uitzondering vloeit voort uit de systematiek van de Anw waarin de verplichtingen van een nog levende ouder jegens de halfwees er niet aan in de weg staan dat recht op halfwezenuitkering kan bestaan voor een ander dan die ouder.

Indien meerdere verzorgers van dezelfde halfwees aanspraak op een halfwezenuitkering maken, kent de SVB slechts één halfwezenuitkering toe. De toekenning vindt in dat geval plaats aan degene die als eerste de aanvraag voor de halfwezenuitkering indiende.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 1, onder d, artikel 14, eerste lid en artikel 22, leden 1, 2 en 4 Anw

Besluit beleidsregels SVB 2011

Naar boven