Onderwerp: Bezoek-historie

Werkloos / inschrijving UWV / redelijke termijn (SB1017)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor een kind van 16 of 17 kan recht op kinderbijslag (blijven) bestaan als het kind werkloos is. Een kind dat na 1 oktober 2009 16 jaar is geworden kan alleen als werkloos worden aangemerkt als het, na het behalen van een startkwalificatie, als werkzoekende is geregistreerd bij het UWV en voldoet aan de verplichtingen van artikel 45 van de Wet investeren in jongeren.

Onder omstandigheden kan van een kind redelijkerwijs niet gevergd worden dat het op de eerste dag van de werkloosheid ingeschreven staat bij het UWV. Als een kind kort voor de peildatum of in de eerste maand van een kwartaal werkloos wordt, gunt de SVB dit kind daarom een termijn van een maand na het intreden van de werkloosheid om zich als werkzoekende te registreren bij het UWV. Indien in dit geval registratie binnen een maand plaatsvindt, acht de SVB het kind werkloos op de eerste dag van dat kwartaal.

De SVB beschouwt een kind niet als werkloos indien het gemiddeld 16 of meer uren per week werkt. Hiermee sluit de SVB aan bij artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet investeren in jongeren.

Indien de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tijdelijk wordt onderbroken door ziekte geldt dat een onderbreking van minder dan zes maanden het recht op uitkering niet hoeft te beïnvloeden, mits aan de overige voorwaarden voor het recht op kinderbijslag is voldaan.

Indien voor de inschrijving bij het UWV, of de daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie, een geldige verblijfsvergunning of een ander vreemdelingenrechtelijk vereiste geldt en het kind daaraan niet of nog niet voldoet, merkt de SVB het kind toch als werkloos aan, als het feitelijk beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en aannemelijk heeft gemaakt dat het tijdig heeft gepoogd zich in te schrijven.

De SVB hanteert ten aanzien van kinderen die wonen in een land waarin een met het UWV vergelijkbare instantie aanwezig is het beleid dat niet wordt vastgehouden aan de eis van inschrijving bij deze instantie als aan de inschrijving een wettelijke belemmering in de weg staat. In dat geval moet het kind aannemelijk maken dat het werkloos is en beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 7, tweede lid, onder d en artikel 7 leden 7,8 en 9 AKW

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven