Onderwerp: Bezoek-historie

Werkloos / inschrijving arbeidsbureau / redelijke termijn (SB1017)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Werkloze kinderen voor wie krachtens de AKW recht op kinderbijslag bestaat, dienen zich binnen een redelijke termijn na het werkloos worden als werkzoekende bij een Centrum voor werk en inkomen in te schrijven. Onder ‘binnen een redelijke termijn’ wordt door de SVB verstaan binnen één maand.

Een kind wordt onder meer niet als werkloos aangemerkt indien het ten minste 19 uren arbeid verricht (artikel 7, lid 6 AKW). De SVB verbindt hieraan het beleid dat een kind dat minder dan 19 uren arbeid verricht, als werkloos wordt aangemerkt indien het ten minste 19 uren beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Dit dient te blijken uit het aantal uren waarvoor het kind staat ingeschreven bij het Centrum voor werk en inkomen eventueel vermeerderd met het aantal uren dat het kind reeds werkzaam is.

De Regeling ex artikel 7 Algemene Kinderbijslagwet, voor werkloze schoolverlaters, is ingetrokken. De SVB handelt niettemin alsof de regeling niet is ingetrokken. De reden hiervoor is dat met de intrekking van de regeling geen materiële wijziging is beoogd. Op grond van artikel 1 van de Regeling ex artikel 7 Algemene Kinderbijslagwet, voor werkloze schoolverlaters, wordt een kind dat in de eerste maand van een kwartaal werkloos wordt, geacht op de eerste dag van dat kwartaal werkloos te zijn. Een kind dat werkloos wordt vlak voor de peildatum of in de eerste maand van een kwartaal, wordt op grond van artikel 2 van diezelfde regeling geacht zich op de peildatum van dat kwartaal als werkzoekende te hebben ingeschreven, mits de feitelijke inschrijving plaatsvindt binnen een maand na het intreden van de werkloosheid. De SVB heeft conform de jurisprudentie van de CRvB als beleidslijn vastgesteld dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ernstige ziekte van het kind, van deze termijn kan worden afgeweken.

Voorts volgt uit de jurisprudentie van de CRvB dat het kind feitelijk beschikbaar dient te zijn voor de arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk staat volgens het beleid van de SVB er niet aan in de weg dat een kind als werkloos wordt aangemerkt mits deze bezigheden ondergeschikt zijn aan het zoeken en het eventueel aanvaarden van aangeboden werk. Indien de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tijdelijk wordt onderbroken door ziekte geldt op grond van artikel 7, lid 7 AKW dat een onderbreking van minder dan zes maanden het recht op uitkering niet hoeft te beïnvloeden, mits aan de overige voorwaarden voor het recht op kinderbijslag is voldaan.

Sinds 1 januari 1998 is in artikel 7, lid 6 AKW opgenomen dat een kind niet als werkloos wordt aangemerkt indien het desbetreffende kind een passende dienstbetrekking niet heeft aanvaard of door eigen toedoen niet heeft verkregen of behouden. Voor de vraag of een kind in Nederland een passende dienstbetrekking niet heeft aanvaard of door eigen toedoen niet heeft verkregen of behouden laat de SVB zich adviseren door UWV. Ten aanzien van kinderen in een EU- of verdragsland wordt de vraag of zij verwijtbaar geen passende dienstbetrekking hebben verkregen of behouden, beoordeeld aan de hand van het aantal uren dat zij in die dienstbetrekking hadden kunnen werken, en het loon dat ze daarmee hadden kunnen verdienen. Een dienstbetrekking waarmee niet ten minste het Nederlands wettelijk minimum jeugdloon kan worden verdiend wordt in dat verband niet als een passende dienstbetrekking aangemerkt.

In de Regeling regelen inzake recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in het buitenland is onder meer geregeld dat voor de toepassing van artikel 7 AKW, de inschrijving bij een dienst voor arbeidsbemiddeling in een lidstaat van de Europese Gemeenschappen dan wel in een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, wordt gelijkgesteld met de inschrijving bij de Centrale organisatie werk en inkomen in Nederland. Artikel 1, lid 2 van de Regeling bepaalt dat indien zulk een dienst in het land waar het kind woont niet aanwezig is, aan het inschrijvingsvereiste geacht wordt te zijn voldaan indien aannemelijk kan worden gemaakt dat het kind werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. De SVB heeft voor de toepassing van artikel 1, lid 2 van de Regeling als beleid vastgesteld dat het aldaar bepaalde niet alleen geldt voor de situatie waarin er geen ‘dergelijke dienst’ bestaat, maar eveneens voor de situatie dat inschrijving niet mogelijk is vanwege een wettelijke belemmering tot inschrijving in het desbetreffende land.

Uit het gestelde in artikel 7 AKW in samenhang met het bepaalde in de Regeling regels inzake recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in het buitenland leidt de SVB voorts af dat geen recht voor werkloze kinderen kan bestaan voor kinderen die niet wonen binnen de EU of een land waarmee een verdrag is afgesloten. Deze zienswijze is bevestigd door de rechtbank Amsterdam.

Indien bij de inschrijving bij het Nederlandse of het buitenlandse Centrum voor werk en inkomen dan wel arbeidsbureau een geldige verblijfsvergunning of een ander vreemdelingrechtelijk vereiste geldt en de betrokkene aan het vereiste niet voldoet dan wel nog moet wachten op de afgifte van een verblijfsvergunning, merkt de SVB de betrokkene toch als werkloos aan, indien hij feitelijk beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en hij aannemelijk heeft gemaakt dat hij tijdig heeft gepoogd zich in te schrijven bij het Centrum voor werk en inkomen.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 7, lid 2 onder c, leden 6, 7, 8 en 9 AKW en artikel 1, lid 2 Regeling regelen
inzake recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in het buitenland

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven